JobThai
Jan 26, 2023

ผู้จัดการร้านชินคันเซ็น ซูชิ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

pin locationLocation
pin location

Bangkok

salary iconSalary
salary icon25,000-30,000
number of positions iconVacancies
number of positions icon5
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
ด้านการบริหารธุรกิจ -ทำความเข้าใจกับเป้าหมายที่ได้รับ พร้อมทั้งดำเนินการบริหารร้าน ต้นทุนการดำเนินงานของร้าน ต้นทุนของบุคลากร รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ -สื่อสารนโยบายหรือวิธีการปฏิบัติงานจาก ผู้จัดการเขต -ควบคุมดูแล ติดตาม ผลประกอบการของร้านและวัดผลตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ -แก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนหาแนวทางเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดให้แก่ร้านที่รับผิดชอบ ด้านการบริหารยอดขาย -ดูแลยอดขายของร้านที่รับผิดชอบ ให้ได้ตามเป้าหมายในการขายทั้งรายวันและรายเดือน -ดูแลและติดตามทีมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเงื่อนไขของแผนการตลาดและโปรโมชั่น -รายงานสรุปเกี่ยวกับโปรโมชั่นของร้านคู่แข่งที่อยู่ในบริเวณเดียวกับร้านที่รับผิดชอบให้กับผู้จัดการเขต และร่วมเสนอโปรโมชั่นในการเพิ่มยอดขายของร้าน ด้านการบริหารบุคคล -จัดทำแผนอัตรากำลังคน ในระดับพนักงานในร้านทุกแผนก -สรรหา และคัดเลือกพนักงานตามวิธีและมาตรฐานที่กำหนดเพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตรงตามคุณลักษณะและคุณสมบัติที่ต้องการ -จัดพนักงานให้เป็นพี่เลี้ยงแก่พนักงานใหม่พร้อมทั้งฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ดูแลให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรมและผ่านการฝึกฝนมาอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกกระบวนการ ตลอดจนสามารถปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฎิบัติงาน -เพิ่มพูนทักษะและความชำนาญในงานให้แก่พนักงาน เพื่อให้มีทักษะความสามารถในการทำงานที่ดี และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปฎิบัติให้เกิดผลได้จริง -ติดตามประเมินผลการปฎิบัติงาน ผลการพัฒนาและความก้าวหน้าของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ -กล่าว คำชม ให้รางวัลแก่พนักงานที่ดี และว่ากล่าวตักเตือนหรือลงโทษพนักงานที่กระทำความผิดให้เป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบของบริษัท ตลอดจนสร้างเสริมบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมเพื่อให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการทำงาน ด้านการปฏิบัติงาน -ดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน -ตรวจสอบความพร้อมในการเปิดร้าน และความเรียบร้อยในการปิดร้าน โดยใช้ Checklist ด้านการบริหารลูกค้า -ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าให้เกิดขึ้นตลอดเวลา -ดูแลมาตรฐาน O.E.C. รวมทั้งมาตรฐานการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้างและสภาพร้าน เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด -ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง (หากมีประสบการณ์ด้านการดูแลร้านอาหาร ในองค์กรที่มีจำนวนสาขาตั้งแต่ 10 สาขาขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา)
  2. ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  3. ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี สำหรับการทำงานในตำแหน่งผู้ช่วย หรือผู้นำพนักงานในร้านอาหาร หรือ 1 ปี ของการทำงานเป็นผู้จัดการร้านอาหารอย่างเต็มรูปแบบ
  4. ทนแรงกดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและทันต่อสถานะการณ์ต่างๆ
  5. มีทักษะการสอนและถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี
  6. ต้องมีตารางเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น รวมทั้งวันหยุด เวลากลางคืนและช่วงเสาร์อาทิตย์
  7. สามารใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำสรุป และนำเสนอ ได้คล่อง
  8. สามารถจัดการและควบคุมดูแลพนักงานในบังคับบัญชา และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี
  9. สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ในกรณีเร่งด่วน
How to apply
- ส่งเอกสารผ่านทางอีเมลของบริษัท - โทรติดต่อสอบถาม (เวลา 09.00-18.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์)
Contacts
คุณจีจี้
บริษัท เดอะ ฟู้ด ซีเล็คชั่น กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Tel. : 091-791-9501
Email : foodselection.hr_49@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: @jobskz
Location
Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company