Dec 2, 2021

Planning Supervisor (MP) ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี

pin location
pin location

Nava Nakorn Industrial Estate Pathumthani Pathum Thani

salary icon
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1.ควบคุม และทบทวนการสั่งซื้อวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ตามแผนผลิต 2.ควบคุมระดับสินค้าคงคลังของโรงงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 3.ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อให้มีวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ เพียงพอต่อความต้องการ เช่น - จัดทำข้อมูลประมาณการณ์ใช้ของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ของสินค้าใหม่ ให้กับส่วนงานจัดซื้อ - ประสานงาน และเจรจากับคู่ค้า เพื่อต่อรองการปรับเปลี่ยนกำหนดการส่งมอบวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ 4.ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลรายงานการสั่งซื้อวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และ วัสดุสิ้นเปลือง 5.รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่วางแผนสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้วัดผลการปฏิบัติงาน 6.ให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 7.พัฒนาการทำงานของตนเอง และผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเพิ่มขีดความสามารถให้ถึงระดับที่คาดหวังของแต่ละตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ และความก้าวหน้าในสายงาน 8.ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  1. ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานวางแผนวัตถุดิบ/วางแผนการผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรม 5 ปีขึ้นไป
  3. มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  4. มีความรู้ความเข้าใจในด้านระบบคุณภาพ ISO 9001 และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  5. สามารถใช้ Microsoft Office ได้คล่อง (เน้นExcel)
  6. หากสามารถใช้งาน SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน - ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
คุณสมัย ,คุณราตรี
OISHI Group ( โออิชิ กรุ๊ป )
: 02-765-8000 ต่อ 8058,8356
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani