Jun 18, 2021

HR Manager /(for Palm oil mill, refinery and bio-diesel plant จ.ประจวบคีรีขันธ์)

pin locationLocation
pin location

Bang Saphan Noi, Prachuap Khiri Khan

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างของบริษัทฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
สรรหาทรัพยากรบุคคล(Recruitment & Selection) -วิเคราะห์หาความต้องการของงาน ว่าต้องการคนที่มีคุณสมบัติอย่างไร ลงประกาศรับสมัครงาน คัดกรองผู้สมัคร นัดหมายสัมภาษณ์งาน ทดสอบด้วยเครื่องมือวิธีการต่าง ๆ ตรวจสอบบุคคลอ้างอิง เช็คประวัติย้อนหลัง กลั่นกรองผู้สมัครที่เข้าตาคัดเลือก แจ้งผลการสัมภาษณ์ ยื่นข้อเสนอจ้างงาน รับเข้าทำงาน ปฐมนิเทศพนักงาน และติดตามความคืบหน้าหลังรับเข้าทำงาน บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการ(Compensation & Benefit) -ดูแลและบริหารจัดการ งานบริหารค่าตอบแทน งานด้านสวัสดิการ งานแรงงานสัมพันธ์ ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน(Training & Development) -ควบคุมดูแล การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะยาว(TRM) และการจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี ควบคุมดูแล งานฝึกอบรมภายใน/ภายนอก ให้เป็นไปตามระเบียบที่ บสย กำหนด -จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง(Succession Plan)วางแผนพัฒนาอาชีพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง -บริหารผลงาน(Performance Management System:PMS) เชื่อมโยงระบบการบริหารผลงานกับตัวชี้วัดระดับองค์กร -วางแผนให้ผู้นำระดับสูง และผู้บริหารระดับฝ่ายงาน ร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ในลักษณะตัวชี้วัด(KPI)และค่าเป้าหมายที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวังในรอบการประเมินนั้นๆ -จัดทำประสานงาน และติดตามการกระจายตัวชี้วัดระดับองค์กร(Corporate KPI)ไปสู่ตัวชี้วัดระดับฝ่ายงาน(Department KPI)และพนักงาน(Performance Indicator) -นำเสนอแนวทางการเชื่อมโยงผลประเมินการปฏิบัติงาน กับการจ่ายผลตอบแทน ปรับปรุงแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กร(Organization Development) -วางแผน ควบคุม และบริหารโครงการ/กิจกรรมต่างๆด้านการพัฒนาองค์กรที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนจัดทำรายงานเพื่อเสนอรายงานความก้าวหน้านำเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุงเครื่องมือ วิธีการทำงาน ระบบใหม่ๆด้านการพัฒนาองค์กร -จัดการข้อมูลระบบสารสนเทศด้านงานบุคคล ฐานข้อมูลพนักงาน ประวัติการทำงาน ข้อมูลคุณวุฒิ ข้อมูประเมินการปฏิบัติงาน ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลการขาดงาน ข้อมูลการทดสอบการสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน ข้อมูลร้องทุกข์ ข้อมูลวิเคราะห์ปัญหางานและข้อมูลสำรวจทัศนคติในการทำงาน รวมถึงระบบบริการงานบุคคล การติดตามวัดประเมินผลในระบบ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล พนักงานสัมพันธ์
Qualifications
  1. อายุ 35 – 50 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและงานธุรการบุคคล 5 ปีขึ้นไป ในระดับหัวหน้างาน
  4. มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านกฏหมายแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ การสรรหา การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการ และประกันสังคม การพัฒนาและการฝึกอบรมบุคลากร รวมทั้งการประเมินผลงานพนักงาน(PMS)
  5. มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดหาและบริหารระบบสมรรถนะบุคคล (Competency) และการกำหนด KPI
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - ส่ง Resume มายัง Email ด้านล่าง
Contacts
คุณรุ่งนภา
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Tel. : 085-912-0922
Email : ptgenergy_452@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
บริษัท : PPP Green Complex Co., Ltd.
Chang Raek Bang Saphan Noi Prachuap Khiri Khan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.