Jan 22, 2021

CRM/ PR

pin locationLocation
pin location

Mueang Mukdahan, Mukdahan

salary iconSalary
salary iconNA
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
CRM 1.Identify เก็บข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ 2.Differentiate วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า และจัดแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มตามคุณค่า ที่ลูกค้ามีต่อบริษัท 3.Interact มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าและเพื่อสร้างความพึงพอใจ ให้กับลูกค้าในระยะยาว 4.Customize นำเสนอสินค้าหรือบริการที่มีความเหมาะสมเฉพาะตัวกับลูกค้าแต่ละคนมีการนำระบบไอทีมาใช้กับ CRM เพื่อช่วยในการจัดการฐานข้อมูลลูกค้า วิเคราะห์ข้อมูล และเป็นช่องทาง ในการติดต่อกับลูกค้า PR 1.การวิเคราะห์ ด้วยการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ของระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองโดยรวมระบบของธุรกิจเดียวกันสามารถวิเคราะห์คู่แข่ง ฯลฯ เพื่อนำมาจัดทำเป็นข้อมูลให้พร้อมที่จะใช้ได้ตลอดเวลา 2.การกำหนดกลยุทธิ์ด้านกระประชาสัมพันธ์ เพื่อให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี และมีผลงานด้านประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่ยอมรับ 3.การจัดทำแผน การจัดทำแผนการสื่อสารทั้งระยะสั้น ระยะยาว และการปรับแผนให้ทันสมัยอยู่เสมอ 4.การบริหารข่าวเชิงลบ การรู้จักการแก้ไขข่าวในเชิงลบขององค์กรให้ทันเวลา และเหตุการณ์ ไม่ควรปล่อยให้ทิ้งช่วงเวลานานจนเกิดความเสียหาย 5.สื่อสารมวลชนสัมพันธ์ มีข้อมูลด้านสื่อมวลชน (Media Profile) และการดำเนินการด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อให้องค์กรมีเครือข่ายที่กว้างขวาง มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่องานประชาสัมพันธ์ 6.งานนิเทศสัมพันธ์ การเขียนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเผยแพร่สู่สาธารณชน และความต้องการขอข้อมูลจากหน่วยงาน และบุคคลทั้งภายนอกและภายใน โดยการติดต่อประสานงานกับผู้บริหารงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมข่าวสารข้อมูลให้พร้อมตลอดเวลา 7.ติดตามข่าวประจำวัน ติดตามข่าวสารประจำวันนำเสนอต่อผู้บริหาร เสนอแนะวิธีการขยายผล และแก้ไขได้ 8.การประชาสัมพันธ์เชิงรุก การรวิเคราะห์สถานการณ์จากข่าวสาร และเตรียมปฎิบัติการเพื่อชี้แจง แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเป็นข่าวสารเชิงลบ รวมทั้งการคาดการณ์ล่วงหน้าในลักษณะเชิงรุก 9.การประเมินผลงาน เมื่อดำเนินการด้านภาพลักษณ์ และการประชาสัมพันธ์แล้ว จะต้องมีการรรวบรวมประเมินผลสำหรับแต่ละงาน และให้คำแนะนำกับผู้บริหารต่อได้ว่าต้องทำอะไรต่อ อะไรมากไป อะไรน้อยไป ต้องปรับปรุงอย่างไรบ้าง
Qualifications
 1. มีคุณวุฒิด้านการประชาสัมพันธ์ (นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การจัดการด้านการสื่อสาร) หรือมีความสนใจงานด้านประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร
 2. เพศหญิง อายุ 25 - 40 ปี
 3. มีความสามารถในการบริหารงาน ผลงานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ สามารถประเมินผลงานได้อย่างดี
 4. มีบุคลิกภาพที่ดี และมีจิตใจพร้อมให้บริการ มีความเข้าใจในแนวคิดด้านการสื่อสาร และการตลาด พร้อมที่จะสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อมุ่งสู่ภาพลักษณ์ และการดำเนินงานขององค์กร
 5. มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร สามารถประสานกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร และทำงานร่วมกับผู้บริหารขององค์กรทุกระดับเป็นอย่างดี เป็นที่ยอมรับในองค์กร ในความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์ และคุณสมบัติส่วนบุคคล
 6. ภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ดี
How to apply
 • สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai
 • Email
 • Contacts
  คุณธิดารัตน์
  Nteq Polymer Co., Ltd.
  319 หมู่ 16 ถ.ชยางกูร ต.คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร
  Tel. : 061-024-5661
  Email : nteqpolymer_45@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 042-699-377
  LINE ID: 0610245661
  Location
  ถนนชยางกูร ห่างจากอำเภอเมือง 25 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอธาตุพนม จ.นครพนม 25 กิโเมตร การเดินทางสะดวก
  Kham Pa Lai Mueang Mukdahan Mukdahan
  Directions
  1) จาก บขส. จังหวัดมุกดาหาร รถประจำทางที่ไปอุดรธานี สกลนคร นครพนม จะผ่านหน้าโรงงาน จากจังหวัดมุกดาหารมา โรงงานระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร 2) นั่งเครื่อง ระบุปลายทาง มุกดาหาร ลงเครื่องที่สกลนคร หรือ นครพนม รถตู้สายการบินจะผ่านหน้าโรงงาน
  See Map
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.