Sep 18, 2020

เจ้าหน้าที่ จป.

pin locationLocation
pin location

Bang Bua Thong, Nonthaburi

salary iconSalary
salary icon15,000 - 22,000
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
1ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทํางานอย่างปลอดภัย เสนอ ต่อนายจ้าง 3 ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทํางาน 4วิเคราะห์แผนงานโครงการรวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัย ในการทํางานต่อนายจ้าง 5ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความ ปลอดภัยในการทํางาน 6เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสมกับสถานประกอบ กิจการและพัฒนาให้ มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 7ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอัน เนื่องจากการทํางาน และรายงานผลรวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 8รวบรวมวิเคราะห์ ข้อมูล สถิติ และจัดทํารายงาน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจ้าง 9ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย 10แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการ 11ทำงาน แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับ 12กำหนดแผนการดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 13ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ กับกลุ่มงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน (กรณีมี จป.ใหม่) 14ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 15สรุปบันทึกการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ประจำเดือน 16ประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย (ทุก 3 เดือน) 17จัดทำข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงาน และ ปรับปรุงคู่มือความปลอดภัย (กรณีมีขั้นตอนการทำงานใหม่) 18จัดทำบันทึกการสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ (กรณีมีอุบัติเหตุ) 19จัดทำรายงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมส่งราชการ 20รายงานผลการดำเนินงานของจป.วิชาชีพ (จป.ว.) (ทุก 3 เดือน) 21รายงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 22ทำหนังสือแต่งตั้งจป.บริหาร และแจ้งชื่อไปสวัสดิการฯ เพื่อขอหมายเลขทะเบียน จป.บริหาร (หากมีระดับบริหารคนใหม่) 23ทำหนังสือแต่งตั้งคปอ.และแจ้งชื่อไปสวัสดิการฯ (หากมีสมาชิกใหม่ด้านความปลอดภัยหร
Qualifications
  1. ไม่จำกัดเพศ
  2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
  3. มีใบประกอบวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
  4. มีบุคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  5. มีทัศนคติที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานเชิงรุก (Proactive) และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  6. มีความเป็นผู้นำ, มีความคิดริเริ่ม , มีความรับผิดชอบสูง
How to apply
- ส่งใบสมัครทาง E-mail - สมัครผ่าน JobThai.com
Contacts
แผนกบุคคล
บริษัท ส.ศิลป(2521) จำกัด
95 หมู่ 8
Lahan Bang Bua Thong Nonthaburi 11110
Tel. : 02-983-3900 ต่อ 226
Email : ssilpa_21@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Lahan Bang Bua Thong Nonthaburi
Directions
มาทางถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ขับตรงมาประมาณ 6 กม. บริษัทอยู่ทางซ้าย ตรงซอยทางเข้ามีบริษัท เลอศักดิ์ สเตนเลส เข้ามาในซอยประมาณ 1 กม. ก็จะถึง บจก.ส.ศิลป (2521)
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.