Oct 26, 2020

เจ้าหน้าที่งานขายอาวุโส (ปุ๋ย)-FAD

pin locationLocation
pin location

Chatuchak, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- ร่วมกับส่วนวิจัยและพัฒนาธุรกิจและส่วนการตลาดในการกำหนดเป้าหมายการขายและปฎิบัติตามแผนงานขายให้บรรลุตามเป้าหมาย - แนะนำ เสนอแนะ สินค้าที่ดูแลให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ - ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานขาย ให้เข้าใจถึงผลิตภัณฑ์ สินค้าในกลุ่มปุ๋ย อาหารสัตว์ และวัสดุก่อสร้างพร้อมทั้งให้ความรู้และ แนะนำเทคนิคการขายใหม่ๆ - กำหนดพื้นที่การขาย ประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์ ให้แก่พนักงานขาย - ติดตามผลงานการขายโดยออกพบปะลูกค้าตามตารางนัดพร้อมร่วมกำหนดกิจกรรม และส่งเสริมการขายในพื้นที่รับผิดชอบให้กับพนักงานขาย - ตรวจสอบและติดตามการชำระเงินของลูกค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลา - ประสานงานกับส่วนวิจัยและพัฒนาธุรกิจ ในการดำเนินการด้านส่งเสริมการตลาดและการขา - ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าคู่แข่ง เพื่อปรับกลยุทธ์การขายให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ - ตรวจสอบรายงานการขายของพนักงานขายเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา - ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Qualifications
  1. ปริญญาตรี ด้านการเกษตร ,สัตว์บาล,การตลาด หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  3. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  4. มีประสบการณ์ในงานด้านการขาย โดยเฉพาะสินค้าทางด้านการเกษตร/กลุ่มวัสดุก่อสร้างอย่างน้อย 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีผู้ค้ำประกันการทำงาน
  6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ดี
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com
Contacts
คุณปิยาภรณ์ ปฐวีสมุทร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (Thai Bev)
Tel. : 02-785-7213
Email : thaibev_814@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Chomphon Chatuchak Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company