Nov 27, 2020

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (พัฒนาธุรกิจ) สาขาสุรินทร์ (M - SM)

pin locationLocation
pin location

Surin

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
รับผิดชอบกำกับดูแลทีมพัฒนาธุรกิจสาขาในด้านเป้าหมายเงินฝาก, กองทุน, ประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงการจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด รวมทั้งกำกับดูแลพนักงานในทีมให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และพัฒนาศักยภาพพนักงานในทีมให้มีมาตรฐานการทำงานตามที่ธนาคารกำหนดไว้ หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • ร่วมวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ ตลอดจนรับผิดชอบเป้าหมายงานขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร รวมทั้งดูแลเพื่อให้บริการลูกค้าปัจจุบัน และแสวงหาลูกค้ารายใหม่เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ • บริหารทีมงานโดยการควบคุมดูแล พัฒนา ให้คำแนะนำ/สอนงาน เพื่อให้ทีมงานสามารถทำงาน และให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของธนาคาร ตลอดจนเพื่อให้บรรลุผลงานตามเป้าหมาย โดยลูกค้าได้รับความพึงพอใจในบริการของธนาคาร • รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาด้านการบริการลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการบริการของธนาคาร • ดำเนินการประชุมทีมงานและจัดทำรายงาน o ประชุมทีมรายวัน รายสัปดาห์เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน กระตุ้นยอดขาย และตั้งเป้าหมายการตลาด ตลอดจนประชุมทีมรายเดือนเพื่อสรุปผลงานภาพรวมทั้งเดือน o ประชุมรายเดือน (Co meeting) ร่วมกับหัวหน้าทีมทุกส่วนงานในสาขา o รายงานสรุปผลงานการขายประจำวัน ประจำเดือน เพื่อรายงานให้กับผู้จัดการสาขา
Qualifications
  1. ปริญญาตรี – โท สาขา การเงินการธนาคาร บัญชี บริหารธุรกิจ หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ทำงานด้านการแนะนำการลงทุน และผลิตภัณฑ์ธนาคาร ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  3. มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุน รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการลงทุน ผลิตภัณฑ์กองทุนและผลิตภัณฑ์ประกัน
  4. บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีใจรักงานบริการและการขาย
  5. มีทักษะในการบริหารจัดการทีม การ Coaching การสื่อสารเจรจา และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  6. มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย และใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Single License)
  7. มีรถยนต์ส่วนตัวสามารถนำมาใช้ในการทำงานได้
How to apply
- ผู้สนใจสามารถติดต่อส่งใบสมัคร ประวัติโดยย่อและรูปถ่ายได้ที่ E-mail - สมัครผ่าน JobThai
Contacts
คุณศิรินภา,คุณอริสา
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
Tel. : 02-495-3469
Email : kiatnakin_283@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Surin
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company