Oct 30, 2020

บรรณาธิการข่าวทั่วไป

pin locationLocation
pin location

Chatuchak, Bangkok

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
รวบรวมข่าว วิเคราะห์ข่าว เรียบเรียงข้อมูลข่าวที่เกิดขึ้น จัดทำบทบรรยายข่าว เพื่อการรายงานข่าวที่มีเนื้อหาสาระถูกต้อง ครบถ้วน รอบด้าน ทันเหตุการณ์ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อสารมวลชน รวมถึงประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตข่าว 1. ออกแบบวางแผน รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลของข่าว การสร้างสรรค์ประเด็นข่าวเพื่อกำหนดทิศทางข่าว รวมถึงนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจในการประชุมข่าวประจำวัน เพื่อให้มีรายการข่าวที่ทันเหตุการณ์ในแต่ละวัน 2. จัดสรรบทบาทหน้าที่บุคลากรในแผนกข่าวทั่วไป เพื่อให้การผลิตข่าวและรายการข่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ประสานงานกับส่วนผลิตงานข่าว (News Production) เพื่อให้บทบรรยายข่าวและภาพข่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความ ถูกต้อง มีความคิดสร้างสรรค์ ทำให้ผู้ชมสนใจ เข้าใจง่าย และอยู่ในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อสารมวลชน 4. ประสานงานกับแหล่งข่าว หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่สามารถนำมาใช้ประกอบข่าว เพื่อนำมาใช้ในการผลิตข่าวต่อเนื่อง ให้เนื้อหาข่าวชัดเจน รอบด้าน มีเนื้อหาในเชิงลึกที่แตกต่างจากข่าวที่ถูกนำเสนอไปแล้ว 5. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานข่าวก่อนออกอากาศ ในกลุ่มเนื้อหาที่ตนรับผิดชอบ เพื่อให้ได้เนื้อหาข่าวที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับนโยบายในภาพรวมการนำเสนอข่าว คือ การนำเสนอข่าวในเชิงคุณภาพ ข้อมูลถูกต้องและมีเนื้อหาเชิงลึก 6. มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเด็นข่าวให้มีเนื้อหาในเชิงลึก เพิ่มความน่าสนใจ มีประเด็นที่แหลมคม เพื่อให้เป็นผู้นำในการนำเสนอประเด็นข่าวใหม่ ๆ ออกสู่สังคม เป็นเนื้อหาที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับสถานีอื่น 7. หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาข่าวและการจัดทำบทบรรยายข่าว ภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรค
Qualifications
  1. อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป ในสายงานข่าว ทั้งการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนาม หรือการทำงานในกองบรรณาธิการข่าว หรือกองบรรณาธิการสื่ออื่น ๆ ที่มีเนื้อหาไปในเชิงข่าว มีความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตข่าวหรือเขียนข่าวเป็นอย่างดี
  3. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  4. มีความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
  5. สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในวงการสื่อ
  6. มีความกระตือรือร้น ตื่นตัวต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ
  7. มีความละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
  8. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
How to apply
- สามารถสมัครทาง online ได้ที่ E-Mail recruit@pptvthailand.com
Contacts
คุณพร้อมพันธ์ คนล่ำ , คุณโสภาวรรณ สอาด
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
เลขที่ 5 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต
Chomphon Chatuchak Bangkok 10900
Tel. : 02-118-0080
Email : pptvthailand_70@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-018-8198
Location
Chomphon Chatuchak Bangkok
Directions
รถไฟฟ้า BTS ลงสถานี หมอชิต รถไฟฟ้า MRT ลงสถานี พหลโยธิน ทางออก 2 รถเมย์สาย 555, 504, 187, 24, 107, 129, 92, 138
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.