รับสมัครด่วน
Jan 22, 2021

Accountant

pin locationLocation
pin location

Bang Chan Industrial Estate Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
-ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของเอกสารใบแจ้งหนี้ พร้อมทั้งบันทึกตั้งหนี้เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ เข้าในระบบ รวมถึงการบันทึกประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -รวบรวมเอกสารการตั้งหนี้ทั้งหมด และทำจ่ายให้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขการชำระเงิน -จัดทำและจัดส่งหลักฐานการโอนเงินและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับ Supplier -จ่ายเช็คให้กับ Supplier และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง -ตรวจสอบความถูกต้องและจัดทำรายงานภาษีซื้อ เพื่อขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร -จัดทำเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.3) และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายนิติบุคคล (ภ.ง.ด.53) -กระทบยอดตัวเลขบัญชีเจ้าหนี้ จากระบบ Navision และ SAP -ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งลูกหนี้การค้าและ/หรือลูกหนี้เงินสำรองจ่าย และทำการออกใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี (ในกรณีลูกหนี้การค้า) พร้อมทั้งบันทึกรายการ/ตั้งหนี้ในระบบบัญชี รวมถึงการบันทึกรายได้รอเรียกเก็บ -ออกใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีหลังจากได้รับชำระเงินแล้ว -จัดทำรายงานภาษีขาย และทำการบันทึกบัญชีโอนปิด ภาษีซื้อ ขาย ประจำเดือน -ตรวจสอบเอกสารใบขออนุมัติตัดจำหน่ายทรัพย์สิน (RFA) และบันทึกบัญชีทั้ง Write Off และการขายทรัพย์สิน -ร่วมติดรหัสบนทรัพย์สิน รวมทั้งร่วมตรวจนับทรัพย์สินกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร/หลักฐานประกอบใบสำคัญจ่าย และใบสรุปใบสำคัญจ่าย -บันทึกค่าใช้จ่ายตามตามลักษณะของการเบิกใช้เงินสดย่อย และแผนกที่เบิกใช้เงินสดย่อย -ทำคืนเงินสดย่อย โดยทำการโอนเงินให้กับผู้รักษาเงินสดย่อย -ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่ายสินค้าในคลัง และบันทึกบัญชี -ร่วมตรวจนับสินค้าคงคลังกับผู้เกี่ยวข้องและ/หรือผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก
Qualifications
 1. ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 2. ความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีและการบริหาร
 3. ความรู้ด้านมาตรฐานการบัญชี และประมวลรัษฎากร
 4. ผ่านงานในสายงานวิชาชีพบัญชีจะเป็นประโยชน์มาก
How to apply
 • สมัครทาง E-mail
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply now)
 • Contacts
  ทีมงานสรรหาและว่าจ้าง
  บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
  59 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
  Min Buri Min Buri Bangkok 10510
  Tel. : 02-548-1111ต่อ1123,1193, 063-474-4175,091-119-3004
  Email : bevpro_25@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Location
  นิคมอุตสหกรรมบางชัน ซอยเสรีไทย87
  Min Buri Min Buri Bangkok
  Directions
  สำนักงานใหญ่ ด้านข้างที่ทำการสนง.นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ผ่านสามแยกสวนสยาม2Km.(ซอยเสรีไทย87)เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
  See Map
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  Other positions at this company