JobThai
Jun 23, 2022

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย/เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี/การเงิน

pin locationLocation
pin location

Mueang Nakhon Ratchasima, Nakhon Ratchasima

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างหรือข้อตกลงบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon5
Apply
Job Descriptions
1. ปฏิบัติงานบน Software ระบบเฉพาะทางขององค์กร - ปิดงบประจำปี และส่ง ภงด.50 กับสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า - จัดทำประมาณการเพื่อส่งภาษี (ภงด.51) กับสรรพากร - จัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล สิ้นปี (ภงด.50) - นำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า - ปิดงบประจำเดือน 2. งานตรวจสอบ / ตรวจเช็ค 1. การบันทึกบัญชีซื้อ-บัญชีขาย และภาษีมูลค่าเพิ่ม 2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3. เงินสดรับจ่าย, รายการเคลื่อนไหวทางธนาคาร และเงินสดย่อย 4. การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้ค่าใช้จ่าย และลูกหนี้การค้า 5. การบันทึกบัญชีทรัพย์สิน 6. สินค้าคงคลัง 1. ส่วนงานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของส่วนงาน งานรับเงิน งานจ่ายเงิน และตรวจสอบเอกสาร ตามข้อบังคับว่าด้วยการรับจ่าย และเก็บรักษาเงิน ตลอดจนการบริหารเพื่อการลงทุนใน ตราสารทางการเงิน การจัดให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 2. ส่วนงานการบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของส่วนงาน งานจัดวางระบบบัญชี จัดทำงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน ควบคุมบัญชีสินค้าและบัญชีลูกหนี้ ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ตามระเบียบว่าด้วยมาตรฐานารบัญชีและการเงิน และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 3. งานบัญชีสินค้า การควบคุมภายในของงาน สอบยอดบัญชีสินค้าคงเหลือ กับรายงานการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ 4.อื่นๆตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายด้านงาน บัญชีและการเงิน
Qualifications
 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี/การเงิน
 2. อายุ 25 – 45 ปี
 3. ชาย/หญิง
 4. มีประสบการณ์โดยตรงด้านบัญชี/การเงิน 1-5 ปีขึ้นไป (ปิดงบประจำเดือนและประจำปีได้)
 5. บุคลิกภาพดี ทั้งภายนอกและภายใน ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม
 6. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 7. มีความยืดหยุ่นให้การทำงานสูงและสามารถทำงานเป็นทีมได้
 8. ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ไว้ใจได้
 9. สามารถเดินทางหรือไปทำงานในต่างพื้นที่ได้ โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ
 10. มีภาวะความเป็นผู้นำ การวางแผน การทำงานเป็นทีม การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใต้บังคับบัญชาและลูกค้า การบริการและนำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าได้ดี
 11. ทักษะการเจรจาต่อรอง ทักษะการนำเสนอ ทักษะการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลในระดับดีเยี่ยม
 12. มีความละเอียดรอบคอบในเรื่องของบัญชีการเงินและการตรวจสอบงานที่ดีเยี่ยม
 13. มีความสามารถในการสื่อสารและสร้างความร่วมมือกับบุคคลอื่นได้
 14. มีทักษะในการใช้ Microsoft Officel ได้ดีเยียม
 15. ทักษะการวิเคราะห์และวางแผนการจัดการงานด้านบัญชีและการเงิน
 16. การติดตามงาน ความละเอียดรอบคอบ ยึดมั่นในความถูกต้องซื่อสัตย์โปร่งใส และมีจรรยาบรรของนักบัญชี
How to apply
1.เข้ามาสมัครด้วยตัวเอง 2.ส่งใบสมัครผ่านทาง Jobthai
Contacts
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บริษัท สยามวิชโก้ จำกัด
555 หมู่ที่ 2
Nong Bua Sala Mueang Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima 30000
Tel. : 061-927-1999
Email : siamwishco2_05@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 044-218-555
LINE ID: hr.wishco
Location
บริษัท สยามวิชโก้ จำกัด 555 หมู่ 2 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา
Nong Bua Sala Mueang Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima
Directions
รถส่วนตัว รถประจำทาง อื่นๆตามความสะดวก
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company