Nov 23, 2020

ผู้ช่วยวิศวกร (Assistant Engineer)-Blue Collar

pin locationLocation
pin location

Bang Sao Thong, Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconN/A
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
-สามารถดำเนินการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเวลาของการประกอบ การจัด Line balancing และทำการปรับปรุงข้อมูลในเอกสารการประกอบให้เป็นปัจจุบัน และสอนพนักงานฝ่ายผลิตได้ - สามารถอัพเดท Line /Station (Layout) เครื่องมืออุปกรณ์และระบบ IS / IT ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ - สนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม การยศาสตร์และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึง POKAYOKE และ Process-Failure mode and Effect analysis (PFMEA) - สามารถให้คำปรึกษาและสนับสนุนกิจกรรมการตรวจสอบทางด้านอุตสาหกรรมและติดตามปัญหาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ฝ่ายผลิตสามารถเริ่มผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น - สนับสนุนและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงด้วยการวิเคราะห์ความเบี่ยงเบนพื้นฐานหรือการปรับปรุงเกี่ยวกับ Added & Consume เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยและเพิ่มความพร้อมการใช้งาน Added & Consume ให้กับฝ่ายผลิต - ดำเนินการตรวจสอบ DCN เมื่อเริ่มการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่สร้างตรงตามข้อกำหนด - สามารถดำเนินการหรือสนับสนุนการแก้ไขปัญหา และทำการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการผลิตรายวันได้ - สนับสนุนข้อมูลและปรับปรุง Line Layout เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการการผลิต เพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจ - สนับสนุน Industrial project โดย PSM หรือดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจ - สนับสนุนการจัดทำ Time study เพื่อศึกษาเวลามาตรฐานกระบวนการและกิจกรรมการปรับสมดุลสายการผลิต ( Line Balancing ) เพื่อให้เกิดรูปแบบการผลิต ( Production pattern)ที่มีประสิทธิภาพสูง - ให้การสนับสนุนฝ่ายผลิตเพื่อให้เกิดความพร้อม ทางด้าน Tooling เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรและระบบ IS / IT ที่เกี่ยวข้องในการผลิตรายวัน - ให้การสนับสนุนฝ่ายผลิตเพื่อให้เกิดความถูกต้องของค่าควบคุมกระบวนการ (Parameter Control) - สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการเริ่มปรับใช้งาน ตลอดจนการรักษาระบบการจัดการอุตสาหกรรม ตามหลัก VPS, ISO, Safety, WPO เป็นต้น - ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท ทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - สามารถทำการปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
Qualifications
  1. จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวส. สาขาช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน,เทคนิคอุตสาหกรรมหรือสาขาที่ใกล้เคียง
  2. ในกรณี่ที่การศึกษาต่ำกว่า หรือไม่ได้เป็นสาขาที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ในงานอุตสกรรมรถยนต์อย่างน้อย 2 ปี
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ใช้โปรแกรม Excel, Word และ Power Point ได้ในระดับพอใช้
  4. สามารถพูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
How to apply
- ส่งจดหมายสมัครงานตามที่อยู่ - ส่งทาง E-mail ของบริษัท
Contacts
HR Department
UD Trucks Corporation (Former Volvo Group Thailand)
199 หมู่ที่ 1
Bang Sao Thong Bang Sao Thong Samut Prakan 10540
Tel. : 02-021-9500
Email : volvo1_86@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
บางนาตราด กม.25
Bang Sao Thong Bang Sao Thong Samut Prakan
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.