Feb 24, 2021

ผู้จัดการแผนกโภชนาการอาหารสัตว์ (ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)

pin locationLocation
pin location

Phra Samut Chedi, Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
งานปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ติดตาม ทบทวนแผนและผลการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ และผลิตภัณฑ์เดิม - ทบทวนผลการประเมินความเสี่ยง ติดตามข้อมูลสำหรับกำหนดมาตรฐานและคุณภาพของวัตถุดิบเพื่อส่งมอบให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการ - วางแผน / ประมาณการการใช้วัตถุดิบคงคลังให้สอดคล้องกับอายุจัดเก็บ, ปริมาณวัตถุดิบที่มีใน stock และสภาวะตลาด - ทวนสอบประสิทธิผลการปรับเปลี่ยนสูตรด้านกระบวนการผลิต และข้อร้องเรียนลูกค้าจากผลการเลี้ยง - ร่วมวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา NCP กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามและทบทวนแนวทางการนำผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้อง (NCP) กลับไปใช้ในผลิตภัณฑ์ เปรียบเทียบอาหารคู่แข่ง ศึกษา วิเคราะห์และสรุปข้อดี/ข้อเสียและจุดเด่น - ติดตามข่าวสารด้าน Food safety รวมถึงข้อกำหนด กฎหมาย และมาตรฐานต่างๆ ณ ปัจจุบัน งานด้านวิชาการ - ศึกษา วิเคราะห์ สรุป และนำเสนอ ข้อมูล / ผลการวิจัยทางวิชาการรวมถึงแก้ไขปัญหา แนะนำและให้ความรู้ด้านวิชาการ - อบรม / สัมมนาภายในและภายนอก งานประสานงานทั่วไป - ประชุมข้อร้องเรียน/รับข้อร้องเรียนลูกค้าที่เกิดจากโภชนาการ กรณีเกิดข้อร้องเรียนด้านผลการเลี้ยง ร่วมสอบย้อนข้อมูล วิเคราะห์สาเหตุ แนวทางการแก้ไขและป้องกันการข้อร้องเรียนซ้ำ งานเอกสารและการจัดการทั่วไป - ทบทวนและติดตามการทบทวนเอกสารของฝ่าย (SP, WI, SD, FR) และ Update เอกสารปฏิบัติงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง - วางแผนอัตรากำลังคน - กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน จัดทำ Action plan และติดตามรายงานผลทุกเดือน - ดูแล มีส่วนร่วม และสนับสนุนการทำระบบคุณภาพต่างๆตามนโยบายบริษัท งานด้าน TPM - สนับสนุน ผลักดัน ทีมงานให้นำหลักการ TPM มาประยุกต์ใช้ งานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - ปฏิบัติตามตามนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย รวมทั้งระเบียบปฏิบัติงานในระบบการจัดการของบริษัท - สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัท - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาโภชนศาสตร์, วิทยาศาสตร์อาหาร, เทคโนโลยีอาหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
  2. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
  3. มีความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล, การนำเสนอในรูปแบบกราฟ
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  6. มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ หรือ โรงงานอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
1. ติดต่อสมัครด้วยตนเองที่บริษัท 2. ส่งข้อมูลมาที่ E-mail Address ของบริษัท 3. ส่งจดหมายสมัครงานมายังบริษัท พร้อมเอกสารการสมัครงาน 4. สมัครผ่าน JobThai
Contacts
ลลิตภัทร พวงจำปา
บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
266 ม.11 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
Tel. : 02-473-7800 ต่อ 7856
Email : gfpt_231@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-473-8383
Location
Nai Khlong Bang Pla Kot Phra Samut Chedi Samut Prakan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company