JobThai
Sep 30, 2022

Sales Area Manager ประจำพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก

pin locationLocation
pin location

Prachin Buri

salary iconSalary
salary icon35,000-50,000
number of positions iconVacancies
number of positions icon2
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
Sales Area Manager ประจำพื้นที่ ภาคตะวันออก True Corporation Public Company Limited หน้าที่ความรับผิดชอบ กำกับดูแลการการขายกิจกรรมการขายและการตลาด เพื่อให้ทีมงานขายและเพื่อนคู่ค้า สามารถสร้างยอดขายและขยายฐานลูกค้าได้ตามที่กำหนด รวมถึงติดตามดูแลการเบิกจ่าย การเงิน และบัญชีให้มีความถูกต้องตามนโยบายของบริษัท ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และเพื่อนคู่ค้าเป็นรายสัปดาห์ พร้อมทั้งสอนงานให้คำแนะนำปรึกษา และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับพนักงานและเพื่อนคู่ค้าในจังหวัดที่รับผิดชอบ ติดต่อลูกค้ารายสำคัญในพื้นที่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี บริหารและจัดสรรเป้าหมายการขายสินค้าและบริการตามช่องทางการขายต่างๆ ภายในจังหวัดและพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้การบริหารช่องทางการขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการชี้แจงและอธิบายเป้าหมายการขาย และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้ทีมงานเข้าใจอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายที่วางไว้ ติดตามและประเมินผลการขาย วิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง ติดตามและประเมินสถานการณ์ด้านการขาย การตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย อัตรากำลังคนและอบรมพัฒนาพนักงาน เพื่อนคู่ค้า รวมถึงประเมินคุณภาพของสัญญาณ งบประมาณ เพื่อปรับกลยุทธ์สำหรับดำเนินงานในแต่ละสัปดาห์ เพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด จัดทำแผนการขายและแผนการตลาดในพื้นที่เพื่อสร้างยอดขายและขยายฐานลูกค้าให้ได้ตามที่กำหนด และนำเสนอขออนุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และเพื่อนคู่ค้าเป็นรายเดือน เพื่อวิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็งของพนักงาน เพื่อนคู่ค้า และคู่แข่งขัน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและปรับกลยุทธ์การดำเนินงานภายในจังหวัดที่รับผิดชอบในเดือนถัดไป เพื่อนำเสนอแผนมายัง Regional Sale Manager เพื่อพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ ดำเนินการตามแผนงานต่อไป คุณสมบัติ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 27-35 ปี มีประสบการณ์ด้านการขาย บริหารทีมขายหรือบริหารช่องทางการขาย 5 ปี มีทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด มีทักษะในการบริหารจัดการทีม มีภาวะผู้นำ ทักษะด้านการสร้างแรงจูงใจ และให้คำแนะนำปรึกษากับทีมงาน ทักษะด้านการแก้ไขปัญหา
Qualifications
 1. เพศชาย - หญิง อายุ 27-35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 3. มีประสบการณ์ ด้านงานขาย มาไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี
 4. เป็นคนทันสมัย และมนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถรับความกดดันได้
 5. ไม่มีข้อจำกัดเรื่องของเวลา สามารถยืดหยุ่นได้
 6. ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน
 7. ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 8. มีทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 9. ทักษะด้านการแก้ไขปัญหา
 10. ทักษะด้านการสร้างแรงจูงใจ และให้คำแนะนำปรึกษากับทีมงาน
 11. มีทักษะในการบริหารจัดการทีม มีภาวะผู้นำ
How to apply
สมัครผ่านอีเมลล์
Contacts
คุณปุณยดา
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Co., Ltd.
สำนักงานทรูฮาเบอร์มอลล์แหลมฉบัง ชั้น 9
Tel. : 090-904-2280
Email : truecorprecruit_147@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: 0909042280
Location
Prachin Buri
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company