Sep 16, 2021

ผู้จัดการฝ่ายศูนย์อาหารและร้านค้าเช่า

pin location
pin location

Bangkok

salary icon
salary iconNot specified
number of positions icon
number of positions iconหลายอัตรา
1.วิเคราะห์และวางแผนในการบริหารพื้นที่เช่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯและบรรลุเป้าหมายที่บริษัทฯวางไว้ -สรรหาและคัดเลือกผู้เช่า ด้วยความเป็นธรรม -เจรจาต่อรองผู้เช่าให้เป็นตามเงื่อนไขของบริษัทฯ -บริหารพื้นที่เช่าโดยเพิ่มจำนวนร้านค้าระยะสั้น -วางแผนงานและวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายร้านค้าเช่าเพื่อเพิ่มรายได้ 2.ตรวจสอบและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าเช่า -การสร้างสัญญา,ต่อสัญญาและยกเลิกสัญญา CL , Food Court, Take Away, BB -จัดทำเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าเช่าและบัญชี เช่น เอกสารการคืนเงินประกันผู้เช่า เป็นต้น 3. ควบคุมและตรวจสอบมาตราฐานร้านค้าเช่าตามที่บริษัทฯกำหนด -ตรวจพื้นที่(Floor walk) ตามมาตราฐานทีบริษัทฯกำหนด -ดิน Safety ร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของบริษัท -รับเรื่องและประสานงานแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับร้านค้า -ควบคุมและตรวจสอบหนี้ค้างชำระจากร้านค้าเช่า(ปฎิบัติตามProcess การติดตามหนี้บริษัทฯ) 4. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ร้านค้าเช่า -วางแผนและช่วยหาทางแก้ไขผู้เช่าที่มีผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าเป้าหมายให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ -สำรวจคู่แข่งเพื่อเพิ่มความหลากหลายภายในสาขา -ควบคุมดูแลยอดขาย ศูนย์อาหาร & เครื่องดื่ม(Big Cup) และร้านค้าเช่าเพื่อช่วย ผลักดันยอดขาย -วิเคระห์ยอดขายในศูนย์อาหาร -ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอาหาร -ควบคุมและตรวจสอบ การสั่งซื้อวัตถุดิบของบาร์น้ำ ต้องเพียงพอต่อลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในแต่ละวัน -ตรวจสอบรายได้ร้านค้าเช่าที่เป็นGPเพื่อช่วยผลักดันยอดขาย เช่น KFC ,Play Land เป็นต้น 5. ประสานงานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมอื่นๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ -ส่งเสริมและจัดกิจกรรมภายในสาขาเพื่อส่งเสริมยอดขายร้านค้าเช่าและ F&B -ประสานงานในการจัดกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน เช่น งานOTOP เป็นต้น
  1. วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์งานการบริหารพื้นที่เช่า จากธุรกิจค้าปลีกหรือธุรกิจใกล้เคียง อย่างน้อย 2 ปี
  3. มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ปัญหาเฉาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  4. มีมนุษย์สัมพันธ์ทีดี และรักในงานการบริการ
  5. มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
  6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี (Word , Excel)
  7. สามารถโยกย้ายไปประจำสาขาในจังหวัดอื่นๆ ได้
1. สมัครงานผ่านทาง JobThai 2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่ : กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่เว็บไซต์ 3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่เว็บไซด์ 3.2) สมัครได้ด้วยตนเองวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00-16.00 น. ตามสาขาที่ต้องการทำงาน 4. สมัครผ่านทาง facebook
คุณเชฎฐพล แก้วรัตน์ (พจน์)
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
Bangkok