JobThai
Jun 27, 2022

เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติ - เบียร์สด - นครราชสีมา

pin locationLocation
pin location

Nakhon Ratchasima

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
· จัดทำเปรียบเทียบยอดขายเบียร์สด · จัดทำฐานข้อมูลทุกระบบ เช่น VSMS, HAS, HOS ฯลฯ · จัดทำรางวัลและกิจกรรมส่งเสริมการขาย · จัดทำข้อมูลการกระจายสินค้าเข้าร้านค้า · จัดทำรายงานงบประมาณส่งเสริมการขายเปรียบเทียบใช้จริง · จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ เช่น รับงานฟังก์ชั่น, ติดตั้งร้านค้าเปิดใหม่, ติดตั้งลานเบียร์สดถาวร-ชั่วคราว, จัดทำสัญญาเบียร์สด · ร่วมจัดทำงบประมาณยอดขาย · จัดทำยอดขายเบียร์สดต่อหัวจ่าย · รายงานสต๊อคอายุเบียร์สด · รวบรวมแผนเยี่ยมร้านค้าOn Trade ของผจก.และผช.ผจก. · จัดทำรายงาน POP POS พร้อมกระทบยอดลูกหนี้ · รับ-ส่งเอกสาร,ประสานงานและติดตามงานจากฝ่ายขาย · จัดทำหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้อุปกรณ์เบียร์สด · จัดทำหนังสือยืนยันยอดอุปกรณ์เบียร์สดโรงงาน
Qualifications
 1. ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ด้านการบริหารข้อมูลและสถิติ อย่างน้อย 1 ปี
 3. มีความเข้าใจในธุรกิจประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ สภาพทางการตลาด ช่องทาง การจัดจำหน่าย รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในธุรกิจเครื่องดื่มเป็นอย่างดี
 4. มีความรู้ในเรื่อง Fast Moving Consumer Goods (FMCG) การจัด Shelf Display, Space & Facility Management
 5. มีความเข้าใจในการผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรมทางการตลาด (Sales Drivers Programs) ในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค
 6. มีความเข้าใจในธุรกิจสินค้า (Commercially Astute) และความเข้าใจในภาพรวมถึงผลกระทบของแผนงานต่าง ๆ ต่อการดำเนินการของธุรกิจ
 7. มีความรู้ด้านการบริหารทรัพย์สิน สภาพแวดล้อมของตลาดเครื่องดื่ม
 8. มีความเข้าใจโครงสร้างของระบบการจัดจำหน่ายและปัจจัยกระตุ้นการขาย
 9. มีความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลและมีความสามารถในการวิเคราะห์วางแผน
 10. มีความสามารถในการใช้ข้อมูลทางการเงิน และตัวเลขในเชิงวิเคราะห์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
 11. มีทักษะในการวางแผน การจัดการ และการวิเคราะห์เชิงเหตุผล
 12. มีทักษะและความรู้ทางด้านการใช้โปรแกรมต่าง ๆ เช่น MS Office Excel ขั้นสูง, Pivot Table ฯลฯ
 13. มีทักษะในการตัดสินใจ และการปฏิบัติที่เน้นผลลัพธ์ของงาน
 14. มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงพัฒนาศักยภาพ
 15. มีมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร และการติดต่อประสานงานที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 16. มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์
 17. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานในสภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com
Contacts
Jidapa, Sasithorn
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (Thai Bev)
Email : thaibev_988@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Nakhon Ratchasima
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company