Sep 20, 2021

หัวหน้าหน่วยบอยเลอร์

pin locationLocation
pin location

Kabin Buri, Prachin Buri

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
1.ปฏิบัติงานในส่วนงานรับผิดชอบของแผนกวิศวกรรมในส่วนการกำกับการผลิตไอน้ำที่มีคุณภาพเพื่อส่งต่อให้ฝ่ายผลิต โดยใช้เชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่า เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้ 2.ควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากรต่างๆที่ทำงานเกี่ยวข้องกับหม้อน้ำ ปฏิบัติงานตามมอบหมาย 3. อำนวยการ วางแผน จัดทำแผนและดำเนินการตามแผนในการใช้งานการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อน้ำให้มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4. จัดให้มีการตรวจ ทดสอบเพื่อความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำ ตามที่กฎหมายกำหนด 5. ควบคุมการแก้ไขและซ่อมแซมหม้อน้ำให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อการใช้งาน 6.ให้หยุดการใช้งานหม้อน้ำทันที เมื่อพบข้อบกพร่องของหม้อน้ำซึ่งจะเป็นสาเหตุให้เกิดอันตราย ร้ายแรง และแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทราบทันที 7.การจัดการพลังงานภายในโรงงานควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
Qualifications
  1. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  2. สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องและ มีใบ กว.ระดับภาคีวิศวกร
  3. มีประสบการณ์ด้านงานอำนวยการใช้หม้อไอน้ำ
  4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  5. มีทักษะและการประยุกต์ใช้งานในด้านวิศวกรรมและจัดทำแผนงานอำนวยการใช้หม้อไอน้ำขนาด 20 ตัน
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครด้วยตนเองที่สาขาที่สนใจ - สมัครด้วยตนเองที่ชั้น 12 อาคาร เอส ซี แอสเสท ถ.วิภาวดีรังสิต - สมัครผ่าน E-mail เอกสารที่ต้องนำมาในวันสัมภาษณ์ 1. Resume ประกอบการสมัคร 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ 4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ 5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 6. หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนจากที่ทำงานล่าสุด
Contacts
นางสาวสุกัญญา มีแสง
เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. : 0899012362
Email : tfg_hr14_379@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-513-9060
Location
Ban Na Kabin Buri Prachin Buri
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company