Jul 22, 2021

ที่ปรึกษางานสำรวจ (Inspection) - สัญญาจ้าง

pin location
pin location

Khlong Toei, Bangkok

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon2
• สำรวจสภาพพื้นที่หน้างานและสอบถามความต้องการของลูกค้าในเบื้องต้น รวมถึงปัญหาและข้อจำกัดต่างๆ จากหน้างานจริง เพื่อประเมินวิธีการทำงาน • ให้ความรู้และคำแนะนำกับลูกค้า เกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างเชี่ยวชาญ • ตรวจสอบแบบจากทางนักออกแบบกับสภาพหน้างานจริงว่าสามารถทำได้หรือไม่ เพื่อทำการปรับแบบให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานจริง • ประเมินผลกระทบ หรือวิธีการทำงานก่อสร้างที่อาจจะจะมีผลต่อลูกค้าได้ทั้งอาคารและความเป็นอยู่ • ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าตามความต้องการของลูกค้า และผู้ออกแบบ • ประสานงานเรื่องขั้นตอนการทำงาน ตลอดจนการสื่อสารความคืบหน้า สภาพปัญหาและการแก้ไขให้ลูกค้าทราบ • มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลงานทีมช่างตามมาตรฐานของบริษัท • รายงานผลและปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาเป็นระยะ ๆ • สรุปผลการทำงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ • ศึกษา พัฒนาความรู้และติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยู่เสมอ เพื่อนำมาพัฒนางาน • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาวิเคราะห์สอบถาม ติดตามข้อมูล ประสานงานการปฏิบัติงาน ขอความร่วมมือ ตอบปัญหา ชี้แจงและแก้ไขปัญหาในเรื่อง ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ • รับผิดชอบและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของบริษัท • ปฏิบัติงานโดยมีแนวคิดด้าน Innovation
 1. จบการศึกษาในระดับปวส. สาขาก่อสร้างหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 3 ปี
 3. ต้องสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 4. ทักษะในการอ่านแบบ 3D และแบบก่อสร้างได้ดี
 5. มีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี มี Service Mind
 6. ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและผลิตภัณฑ์ / บริการบริษัท
 7. สามารถขับรถยนต์ได้
 8. มีใจรักงานบริการ
 9. สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่สุขอนามัยต่ำได้
 10. สามารถปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัดได้
 11. กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าตัดสินใจ
Career Center
SCG - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย
Bang Sue Bang Sue Bangkok 10800
Khlong Toei Khlong Toei Bangkok