Dec 7, 2021

วิศวกรด้านเทคนิคการรีดขยายยาง 压延工艺工程师

pin location
pin location

WHA Chonburi Industrial Estate 1 Chon Buri

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon2
参与产品改善、精益生产,压出口型的设计、工艺条件的制定及工艺改善 แก้ไขผลิตภัณฑ์งานเสียและปรับปรุงกระบวนการการผลิต ทำการออกแบบแม่พิมพ์ยางชิ้นส่วน ตั้งมาตรฐานด้านเทคนิคและแก้ไขข้อบกพร่องในกระบวนการการผลิต
 1. 负责根据研发中心下发的施工条件,根据泰国公司设备、产品情况进行半成品工艺条件的制订或修订工作 จัดทำหรือแก้ไขมาตรฐานการผลิตยางชิ้นส่วนโดยอ้างอิงตามใบสเปคงานที่มาจาก R&D เครื่องจักรอุปกรณ์และผลิตภันฑ์งานจริงของบริษัทไทย
 2. 负责半成品工艺管理、工艺质量改善、压出口型的设计制作等工作。 ดูแลควบคุมการผลิตชิ้นส่วนยาง พร้อมแก้ไขงานเสียเพื่อปรับปรุงคุณภาพ และทำการออกแบบแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยาง
 3. 参与老产品改造,产品性能提升及产品品质改善。 ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เก่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 4. 负责对不合格半成品的处置,并进行原因分析,制定改善措施。 ดูแลควบคุมชิ้นส่วนยางที่ไม่ได้มาตรฐานพร้อมทำการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อจัดทำมาตรการการแก้ไข
 5. 参与精益生产的项目的确认与编制,参与年精益指标的跟踪及推进。 จัดทำและตรวจสอบโครงการที่เกี่ยวกับการผลิตแบบลีน พร้อมติดตามดัชนีของการผลิตแบบลีนประจำปี
 6. 参与原、辅材料及半成品设备调试和验收、工装的试验评价等工作 ทดสอบเครื่องจักรที่ผลิตชิ้นส่วนยาง ตรวจสอบวัสดุที่ผลิตยาง ตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์และทำการประเมิน
 7. 负责半成品相关技术文件的保管、发放和回收 รับผิดชอบการเก็บรักษา การแจกและเก็บคืนเอกสารที่เกี่ยวกับsemiของแผนกเทคนิค
 8. 参与调查、分析产品质量问题,提出处理意见和建议。 ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพ ออกข้อเสนอแนะและมาตารการแก้ไข
 9. 提供技术指导、技术培训,保证技术工艺的顺利实施。 ทำการอบรมและให้คำแนะนำพนักงานของฝ่ายผลิตเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
 10. 完成领导交办的其它工作。 ทำงานอื่นๆที่หัวหน้าหมอบหมาย
 11. 最低学历:本科 การศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี
 12. 专业知识:5年以上轮胎生产工艺管理经验,熟知轮胎生产工艺知识,掌握半成品各工序设备及生产工艺,可设计、制作压出口型、预口型等工装。 ความรู้ด้านอาชีพ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการในด้านเทคนิคการผลิตยาง5ปีขึ้นไป มีความรู้และคุ้นเคยเกี่ยวกับการผลิตยาง เครื่องจักรที่ผลิตชิ้นส่วนยางและเทคนิคการผลิตชิ้นส่วนยาง และมีความสามารถในการออกแบบ จัดทำอุปกรณ์แม่พิมพ์นอกและแม่พิมพ์ใน
 13. 工作技能:熟练使用办公软件、掌握图纸设计技术、具备良好的英语读写能力及APQP、FMEA、MSA、SPC、PPAP五大工具应用能力。 ทักษะการทำงาน:มีความเชี่ยวชาญในการใช้ซอฟต์แวร์สำนักงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยีการออกแบบวาดภาพ มีทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษดีเยี่ยม และสามารถใช้ APQP, FMEA, MSA, SPC และ PPAPได้
 14. 个人素质:良好的沟通、分析判断、项目开发管理能力及良好的团队合作精神。 คุณสมบัติส่วนบุคคล มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน มีทักษะในการตัดสินใจ ให้ความร่วมเมือในการทำงานเป็นทีม
 15. 其它:对工作经验丰富、业绩突出、执行能力较强的可适当放宽条件。 อื่นๆ มีประสบการณ์หรือความสามารถอื่นที่สามารถนำมาประกอบกับการทำงานได้
บริษัท ปริ๊งซ์ เฉิงซาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 399 ม.4 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190 โทรศัพท์ 065-938-8416 ฝ่ายบุคคล Email: dhe@prinxchengshan.com
เจ้าหน้าที่สรรหา
บริษัท ปริ๊งซ์ เฉิงซาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 399 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด 3
Nong Suea Chang Nong Yai Chon Buri 20190
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3
Nong Suea Chang Nong Yai Chon Buri