Sep 22, 2021

Welding Inspector (CSWIP3.1) (สาขาลานกระบือ)

pin location
pin location

Lan Krabue, Kamphaeng Phet

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions icon
number of positions icon1 ด่วนมาก
1.) ควบคุมคุณภาพงานเชื่อม 2.) ควบคุมมาตรฐานช่างเชื่อม (Welder repair rate) 3.) จัดทำเอกสาร WPS , PQR , WPQT 4.) จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับงาน Welding ให้กับพนักงานภายในองค์กร 5.) ปฎิบัติงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์ (KPI) ของบริษัทฯ และแผนก 6.) ให้ความร่วมมือในการจัดทำ ISO : 9001 ของบริษํทฯ 7.) ให้ความร่วมมือในกิจกรรม 5 ส.
  1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  2. การศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
  3. สาขาวิชา เครื่องกล , วัสดุศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  4. มีประสบการณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถตัดสินใจในการทำงานได้
  6. ผ่านการอบรม CSWIP 3.1 (มีใบ Certificate เท่านั้น)
• สมัครผ่านทาง JobThai • สมัครทาง e-mail
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Tesco Engineers Co., Ltd.
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ : 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 14 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 สาขาจังหวัดระยอง ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา, สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ
Lumphini Pathum Wan Bangkok 10330
: กรุงเทพฯ 02-263-2869, ระยอง 038-636-714, กำแพงเพชร 055-741-785
Lan Krabue Lan Krabue Kamphaeng Phet