Sep 20, 2021

Maintenance Technician (PM&Part&Utility&Facility) โรงงานขอนแก่น

pin location
pin location

Mueang Khon Kaen, Khon Kaen

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
-ใช้งานระบบ SAP สำหรับการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้อง และปฎิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในสายการผลิต - จัดเตรียม Spare part ให้พร้อมสำหรับการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรให้สามารถ Support ตามแผนผลิต ควบคุม Inventory และสั่งชื้อ Spare part ให้เพียงพอต่อการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
  1. ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา ไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานและ /หรืองานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอย่างน้อย 2 ปี
  4. มีทักษะในด้านอ่านแบบ Part เครื่องจักร แบบวงจรไฟฟ้า PLC และอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ
  5. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (MS Excel, PowerPoint, Word) ได้เป็นอย่างดี
  7. สามารถทำงานเป็นกะได้
  8. มีการติดตามงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้พร้อมรับแรงกดดัน
- สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ได้ในทันที - สมัครด้วยตนเอง หรือสาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้น ๆ - ส่งประวัติทางไปรษณีย์ถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) 2. ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งประวัติ พร้อมเอกสาร สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด 214 หมู่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 (โปรดระบุชื่อตำแหน่งหน้าซองจดหมาย) 3. ผลการสอบ TOEIC (ถ้ามี) 4. ประวัติย่อ (Resume) - สมัครทางอีเมลที่ระบุไว้ในแต่ละตำแหน่งงานค่ะ ***ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานที่ระบุไว้เท่านั้น***
ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
LINE ID: 0911193009
Tha Phra Mueang Khon Kaen Khon Kaen