Sep 23, 2021

Chief Reporter (หัวหน้าผู้สื่อข่าว)

pin locationLocation
pin location

Chatuchak, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
กำหนดทิศทางข่าวต่อยอดสถานการณ์ประจำวันให้เป็นข่าวเชิงลึกและแตกต่าง ตอบสนองความต้องการของผู้ชม โดยกำกับควบคุมการทำงานของผู้สื่อข่าวภาคสนามให้เป็นไปตามแผนงานของกองบรรณาธิการ พร้อมออกแบบแนวทางการพัฒนาศักยภาพของผู้สื่อข่าว เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและช่องทางในการรายงานข่าว และคอยนำเสนอแนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการทำงานให้กับผู้บังคับบัญชา ได้รับทราบเป็นข้อมูลและตัดสินใจ 1. ปฎิบัติหน้าที่จัดทำ/รายงานข่าว เปิดหน้า ลงเสียง พากย์เสียง เขียน/จัดทำสกู๊ป และรายการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทุก Platform ที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องครบถ้วน 2. คอยกำกับทิศทางของประเด็นข่าวให้ตรงตามแผนงานของกองบรรณาธิการข่าว 3. ต่อยอดประเด็นข่าวประจำวันให้เป็นข่าวเชิงลึก โดยทำงานเป็นตัวกลางระหว่างกองบรรณาธิการข่าวกับผู้สื่อข่าว 4. นำเสนอแนวทางการทำงานให้กับผู้สื่อข่าว เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพตรงตามแผนงานของกองบรรณาธิการข่าว 5. นำเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพของผู้สื่อข่าว ทั้งในส่วนของการคิดต่อยอดประเด็นข่าว ออกแบบการเล่าเรื่อง บุคลิกภาพหน้าจอ และการปรับตัวให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและช่องทางการนำเสนอข่าว 6. นำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบงานของแผนกผู้สื่อข่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกับผู้บังคับบัญชา 7. วางแผนการผลิตข่าวเพื่อให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณและนโยบายของบริษัท 8. สื่อสารนโยบายบริษัทฯอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ให้ผู้สื่อข่าวได้รับรู้และปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ 9. สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือนให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ 10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 11. ยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท
Qualifications
 1. อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนาม
 3. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตข่าวเป็นอย่างดี
 4. มีสำนึกรับผิดชอบและจิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
 5. มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 6. มีความละเอียดรอบคอบ บริหารจัดการงานเฉพาะหน้าได้ดี
 7. มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 8. การคิดอย่างมีเหตุมีผล
 9. สื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี
 10. มีความยืดหยุ่น
 11. มีไหวพริบในการต่อรองเจรจา
 12. มีความคิดสร้างสรรค์
 13. มีความรู้รอบตัว
 14. สนใจความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
How to apply
- สามารถสมัครทาง online ได้ที่ E-Mail
Contacts
คุณพร้อมพันธ์ คนล่ำ , คุณวิภาพร พรหมแก้ว
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
เลขที่ 5 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต
Chom Phon Chatuchak Bangkok 10900
Tel. : 02-118-0080
Email : pptvthailand_97@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-018-8198
Location
Chom Phon Chatuchak Bangkok
Directions
รถไฟฟ้า BTS ลงสถานี หมอชิต รถไฟฟ้า MRT ลงสถานี พหลโยธิน ทางออก 2 รถเมย์สาย 555, 504, 187, 24, 107, 129, 92, 138
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.