Oct 19, 2021

Relationship Manager Small Business Acquiring 3 , 4

pin locationLocation
pin location

Vadhana, Bangkok

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions iconNot specified
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
วางแผนการขายสำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อเอสเอ็มอีรายย่อย และผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ธนาคารกำหนด วางแผนการปฏิบัติงานเพื่อขยายฐานลูกค้า / รักษาการใช้วงเงินสินเชื่อ / ตรวจสอบและควบคุมการใช้วงเงินสินเชื่อ / บริหารการชำระหนี้ของลูกค้า และประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเชิง อันจะนำมาซึ่งการหาลูกค้าเป้าหมายที่แม่นยำถูกต้องตามนโยบายการอำนวยสินเชื่อของธนาคาร อีกทั้งยังเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการพิจารณาสินเชื่อเพื่อให้การอำนวยสินเชื่อเป็นไปด้วยความราบรื่น ถูกต้อง สัมฤทธิ์ผล และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่องค์กร Role and Responsibilities / หน้าที่ความรับผิดชอบ: •วางแผนการปฏิบัติงานเพื่อขยายฐานลูกค้าเป้าหมายของตนเองให้เป็นไปตามนโนบายและเป้าหมายของธนาคาร •ขยายและรักษาการใช้วงเงินสินเชื่อของลูกค้าเป้าหมายของตนเองให้เป็นไปตามนโนบายและเป้าหมายของธนาคาร •ตรวจสอบและควบคุมการใช้วงเงินสินเชื่อของลูกค้าตามนโนบายและเป้าหมายของธนาคาร •พิจารณาการต่อวงเงินสินเชื่อของลูกค้าตามนโนบายของธนาคาร •บริหารการชำระหนี้ของลูกค้าตามนโนบายของธนาคาร •วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของทีมขายให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของธนาคาร •บริหารจัดการการปฏิบัติงานของตนเองให้ดำเนินไปตามแผนงานที่ได้วางแผนไว้ •ให้ข้อมูลตอบกลับกับผู้บังคับบัญชาและให้ความร่วมมือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเชิงลึก อาทิ ลักษณะทางกายภาพ รายได้ สัดส่วนภาระหนี้ และข้อมูลการผ่อนชำระสินเชื่อกับสถาบันการเงินอื่น ๆ ฯลฯ อันจะนำมาซึ่งการหาลูกค้าเป้าหมายที่แม่นยำ ถูกต้องตามนโยบายการอำนวยสินเชื่อของธนาคาร อีกทั้งยังเป็นการช่วยแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการพิจารณาสินเชื่อเพื่อให้การอำนวยสินเชื่อเป็นไปด้วยความราบรื่น ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด •สนับสนุนและประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการพัฒนาระบบงานและกระบวนการทำงานต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของทีมบริหารการขายให้ดียิ่งขึ้น
Qualifications
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการทางการเงินสำหรับลูกค้ารายย่อยกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน
  3. สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผนอย่างเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  4. มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในบรรลุตามเป้าหมาย
  5. ทักษะการการสื่อสารที่ดี
  6. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินสำหรับลูกค้ารายย่อย
How to apply
- ผู้สนใจสามารถติดต่อส่งใบสมัคร ประวัติโดยย่อและรูปถ่ายได้ที่ E-mail - สมัครผ่าน JobThai
Contacts
คุณวาสนา ทีวะเวช
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
Tel. : 02-495-3468
Email : kiatnakin_312@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Khlong Toei Nuea Vadhana Bangkok
Directions
- รถไฟ้ฟ้า ลงสถานีอโศก (จากสถานีรถไฟฟ้าถึงอาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ประมาณ 1.5 กม.) - รถใต้ดิน ลงสถานีเพชรบุรี ทางออกที่ 2 (ท่าเรือคลองแสนแสบ) เดินมาทางขวามือเลียบถนนประมาณ 300 เมตร
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company