Nov 25, 2021

ผู้จัดการพื้นที่ (Area Manager)

pin location
pin location

Din Daeng, Bangkok

salary icon
salary iconขึ้นอยู่กับประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon3-5 ตำแหน่ง
1) การวางแผนการขายและติดตามการขาย - รับเป้าหมายการขายจากสำนักงานใหญ่/ผู้บริหาและวิเคราะหข้อมูลของสาขาในความรับผิดชอบเพื่อกระจายเป้ าหมายให้เหมาะสม - กำหนดแผนการขายและการตลาดในระดับเขต/พื้นที่เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายที่ได้รับ - ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อสาขาในความรับผิดชอบ ร่วมวางแผนการขาย และตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการขายของแต่ละสาขาในความรับผิดชอบ - ผลักดันการให้บริการขายผลิตภัทฑ์สินเชื่อ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่บริษัทกำหนดและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า - สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้า และลูกค้าของสาขาเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบเพื่อสนับสนุนการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ผลักดันการเปิดช่องทางการขายใหม่ๆ ตามแนวทางที่บริษัทกำหนด - ติดตามและรายงานผลงานด้านการขายของสาขาในความรับผิดชอบและทำการเปรียบเทียบกับแผนงานขาย - วิเคราะหหาแนวทางการผลักดันเป้าหมายให้เป็นไปตามที่กำหนด - เข้าเยี่ยมสาขาเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ เพื่อติดตามผลงาน - รับและถ่ายทอดข่าวสารจากผู้บริหารสู่สาขาเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ และรายงานผลงานของสาขาเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบสู่ผู้ริหาร - ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อของสาขาพื้นที่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2) การทำกิจกรรมการตลาด - กำหนดตารางการออกตลาดสำหรับกิจกรรมในระดับเขต/พื้นที่และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการออกตลาด - ทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท - รวบรวมข้อมูลตลาดและรายงานต่อผู้บริหาร เพื่อทำการวิเคราะห์และทำแผลการขายต่อไป 3) การบริหารงานด้านอื่นๆ - ให้คำแนะนำและคำปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมของเจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเพื่อพัฒนาทีมงาน - วางแผนจัดการกำลังคนให้เหมาะสมกับสาขาพื้นที่ในความรับผิดชอบเพื่อให้ยอดเป็นไปตามเป้าที่ทางบริษัทกำหนด - ติดตามผลการทำงานของเจ้าหน้าการตลาดสินเชื่อ และแก้ไขปัญหาในประเด็นต่างๆในสาขาพื้นที่ในความรับผิดชอบ
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
  2. มีประสบการณ์ 3-5ปี ด้านสินเชื่อบุคคล สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อที่อยู่อาศัย
  3. มีประสบการณ์ 5ปีขึ้นไป ในระดับหัวหน้างาน หรือบริหารทีมขาย
  4. หากมีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานกับสถาบันการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีความรู้และเข้าใจงานปฎิบัติการในธุรกิจสินเชื่อ
  6. มีภาวะผู้นำ และการทํางานเป็นทีมได้ดี
  7. มีความยึดมั่นในกฎระเบียบและข้อปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท และของธปท.
  8. มีทักษะการวิเคราะห์ คิดหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาและนำเสนอข้อเสนอแนะในเชิงภาพรวมได้
  9. มีบุคคลิกภาพ และอัธยาศัยดี เข้ากับคนอื่นได้ง่าย
  10. มีทัศนคติที่ดีพร้อมปรับตัวเข้ากับสถานการณ์เสมอ
- สมัครทาง Line (ส่ง resume) - สมัครทาง E-Mail - สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
HR
บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด
LINE ID: 0655068083
อาคาร AIA Capital Center
Din Deang Din Daeng Bangkok