รับสมัครด่วน
Nov 27, 2021

EHS Operations Specialist (จป.วิชาชีพ) ประจำคลังระยอง

pin location
pin location

Rayong

salary icon
salary icon25,000-28,000
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
- ดำเนินงานตามแผนการทำงานประจำปี ในด้านการอบรม ด้านกิจกรรม เอกสารตามกฎหมาย และอื่นๆ ร่วมกับแผนงานหลัก - ตรวจสอบและดำเนินการเพื่อแก้ไข เรื่องพฤติกรรม สถานที่ และสื่อสารย้ำเตือนเรื่องความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานแก่พนักงานที่อยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ (Safety Talk) - จัดการเรื่องสิ่งของผิดกฎหมาย ร่วมกับหน่วยงานรัฐ และรายงานต่อทีมที่เกี่ยวข้อง - ดูแลและนำเสนอปรับปรุงแก้ไข เรื่องอุปกรณ์ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ในการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ความปลอดภัยของพนักงาน อุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ผิดปกติที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ - ประสานงานและติดตามกับผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกำหนดเวลา สถานที่ และจำนวนพนักงาน (ตามตำแหน่ง ประเภทของงาน และหน่วยงาน) ในการอบรมหลักสูตรตามกฎหมาย รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภายนอกอื่นๆในกรณีที่จัดอบรมโดยหน่วยงานภายนอก - ดำเนินการจัดและฝึกอบรมพนักงานในหลักสูตรความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามมาตรา 16 รวมถึงฝึกอบรมพนักงานในส่วนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันการสูญเสีย - ดำเนินการตรวจ ตามแผนการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดทำแผนผังจุดตรวจวัด คำนวณค่าการตรวจวัด และจัดทำรายงานการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ เรื่อง แสง เสียง ความร้อน ตามพื้นที่ที่ปฏิบัติงานและหน่วยงานอื่นๆภายใต้ความรับผิดชอบ - นำส่งเอกสารรายงานการแจ้งชื่อ การแต่งตั้ง และเอกสารรายงานอื่นๆที่กฎหมายบังคับต่อหน่วยงานรัฐ รวมถึงเข้าชี้แจงในด้านเอกสารหรือเรื่องอื่นๆ เมื่อมีเอกสารคำสั่งให้เข้าชี้แจ้งต่อหน่วยงานรัฐในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ - ดำเนินการสอบสวนเมื่อได้รับรายงานจากหน่วยงานต้นสังกัดเรื่องอุบัติเหตุจากการทำงานในพื้นที่และหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งจัดทำรายงานการสอบสวน วิเคราะห์หาสาเหตุ นำเสนอมาตรการป้องกันหรือแก้ไขแก่หน่วยงานต้นสังกัด และติดตามการแก้ไขเพื่อป้องกันในการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ - ตรวจสอบ ควบคุม และให้คำแนะนำแก่พนักงานในการปฏิบัติตามคู่มือและข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงาน - ตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ ป้ายเตือน/บังคับ/ห้าม และสภาพการณ์อื่นๆ รวมถึงพฤติกรรมของพนักงานในพื้นที่และหน่วยงานอื่นๆภายใต้ความรับผิดชอบ (Safety Patrol)
  1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational and Safety) หรือวิศวกรรมความปลอดภัย (Safety Engineering) และสามารถขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพได้
  2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสายงานที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านงานรักษาความปลอดภัยการสืบสวน สอบสวน และการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย
  4. มีความรู้เรื่องมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามกฎหมาย
  5. มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด การทุจริต ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย
  6. สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  7. สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่หรือต่างจังหวัดได้ตามงานที่ได้รับมอบหมาย
  8. ทำงาน จันทร์-เสาร์ (9:00-18:00)
- สมัครผ่าน JobThai - สัมภาษณ์รู้ผลทันที !!
คุณมะเหมี่ยว
Flash Express
LINE ID: 0889694787
ประจำคลังระยอง (ห้วยโป่ง)
Rayong