Nov 24, 2021

Area Sales Supervisor (Cash Van Sales)

pin locationLocation
pin location

In many provinces

salary iconSalary
salary icon30,000 - 40,000
number of positions iconVacancies
number of positions icon3
Apply
Job Descriptions
• ร่วมจัดทำแผนการดำเนินการขายและเป้าหมายประจำปี (Annual Sales Operation Plan) และร่วมวางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีของแผนกขายโรงงาน (งบประมาณการบริหารร้านค้า) เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานของโรงงานและบริษัทในภาพรวม • รับนโยบายการขาย/การตลาด สำหรับสินค้าที่รับผิดชอบ เพื่อกระจายเป้า และจัดทำแนวทางการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ • จัดทำแผนการปฏิบัติการขายในเรื่องต่างๆของพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นป้ายโฆษณา,น้ำแถม,การตั้งวงเงินยืมร้านค้า,การตรวจสอบอายุลุกหนี้เป็นต้น • ติดตาม ตรวจสอบ และร่วมแก้ปัญหาเพื่อให้แผนงานดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ • ร่วมกำหนดแนวทางในการปฏิบัติการขายที่รัดกุม และตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เช่นการเบิกสินค้า การตรวจนับสินค้า การส่งสินค้า ให้กับร้านค้าตามสายขายที่กำหนดไว้ • ถ่ายทอดแนวทางในการปฏิบัติการขายดังกล่าวลงสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา • ติดตาม ตรวจสอบและร่วมแก้ปัญหาเพื่อให้แผนงานดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ •ร่วมกำหนดแนวทางเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า/คู่ค้าในระยะยาว โดยวิเคราะห์ร้านค้าที่ขายดี หรือ ร้านค้าที่หยุดการซื้อ และกำหนดการเข้าเยี่ยม •ตรวจเยี่ยมลูกค้า/คู่ค้า ตามตารางที่กำหนดไว้ และจัดทำรายงานเพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • ร่วมกำหนดสายขาย (Route)โดยนำแผนที่ที่รับผิดชอบในแต่ละสายขายมากำหนดจุดพิกัดร้านค้าที่ต้องการเข้าเยี่ยม เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ • รับนโยบายการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย และนำมาจัดทำแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาดังกล่าว • ปฏิบัติตามแผนงานการขายในด้านราคา วิธีการขาย ช่องทาง การขาย และการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามที่กำหนด • บริหารและควบคุมการใช้ และเบิกจ่ายอุปกรณ์ส่งเสริมการขายในแต่ละกิจกรรม • กำหนดวิธีในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เช่น การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการให้งบประมาณสนับสนุนโดยดูจากงบประมาณต่อยอดขาย • ศึกษาและติดตามกิจกรรมการตลาดของคู่แข่ง และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการตลาดของผู้บริโภค ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ที่รับผิดชอบและนำข้อมูลที่ได้มาหารือในการประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
Qualifications
 1. ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 2. ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการขาย (Traditional Trade, Van Sales)
 3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 4. มีความรู้และความเข้าใจในด้านการขาย ของ ธุรกิจ FMCG
 5. หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมงาน และคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
 • สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
 • สมัครผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)
 • สมัครโดยส่ง Resume มาที่ Email ของบริษัท
 • สมัครโดยส่งจดหมายมาตามที่อยู่ของบริษัท
 • Contacts
  ประนัชฐา ยืนยง
  บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
  Tel. : 081-558-1369
  Email : sermsukplc_259@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Location
  เปิดรับหลายจังหวัด จำเป็นต้องสามารถ Move Area ที่รับผิดชอบได้
  In many provinces
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  Other positions at this company