JobThai
รับสมัครด่วน
May 23, 2022

ผู้จัดการ / หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

pin location
pin location

Phra Pradaeng, Samut Prakan

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1. งานด้านอัตรากำลังพล - วิเคราะห์ค่างานของแต่ละตำแหน่ง - กำหนดระบบมาตรฐานวิธีการคัดเลือก / สรรหาบุคลากร เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน และบริษัทและพอเพียงตามแผนอัตรากำลังพล - กำหนดรูปแบบวิธีการในการว่าจ้าง 2. งานด้านการฝึกอบรมพัฒนา - จัดทำแผนกลยุทธ์ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในองค์กร - จัดทำแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการสร้างองค์ความรู้ - กำกับดูแลการวัดผลองค์ความรู้ของบุคลากรในบริษัท 3. งานด้านแรงงานสัมพันธ์ - สร้างเสริม แรงงานสัมพันธ์ ในฐานะของตัวแทนนายจ้าง, คณะกรรมการฝ่ายนายจ้าง ในการแก้ไขปัญหาและลดข้อขัดแย้ง, ข้อเรียกร้องของพนักงานเพื่อให้องค์กรได้รับความร่วมมือจากพนักงานอย่างยั่งยืน - มีส่วนร่วมนโยบาย ระเบียบ ประกาศ ให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน ISO9001 เป็นต้น 4. งานด้านระบบมาตรฐานบริษัท - ควบคุมบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด - สนับสนุนโครงการ, 5ส. และข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ
  1. เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลและธุรการ ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
  4. การวิเคราะห์งานและการประเมินผลงาน, การบริหารจัดการ, ภาวะผู้นำ, การเป็นวิทยากร, การวางแผนงาน ทั้งระบบ และความรับผิดชอบ
  5. มีความรู้ ทักษะในการบริหารงานและจัดระบบงาน, มีความสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เป็นรูปธรรม
  6. มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่างๆ และความสำคัญของกระบวนการนั้นๆ ในการผลักดันศักยภาพและผลงานของบุคลากรอย่างเต็มที่
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - ส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
คุณจีรศักดิ์ (นุ่ย)
บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
299 ม.7 ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
: 02-756-9144-52 ต่อ 103,104
Samrong Klang Phra Pradaeng Samut Prakan