JobThai
Urgently Required
Aug 16, 2022

Building Manager ผู้จัดการอาคาร

pin locationLocation
pin location

Bang Kapi, Bangkok

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions iconNot specified
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
-วางแผนในการบริหารอาคารสำนักงาน, สถานที่, งานบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก และอำนวยการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ กฎหมาย ทั้งนี้ครอบคลุมถึง -บริหารและควบคุมการทำงานของ outsource เช่น งานช่าง / งานแม่บ้าน / งานรักษาความปลอดภัย อื่นๆ -บริหารตัวอาคารให้มีความมั่นคงและปลอดภัย -บริหารอำนวยการจราจร และความปลอดภัย -บริหารอำนวยการด้านความสะอาด ภายในอาคารสำนักงาน และการจัดสวน -บริหารงานบริการลูกค้าผู้เช่า (B2B) ภายในอาคารสำนักงาน -บริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยยืดอายุการใช้งานอย่างมีคุณภาพ และยังคงความปลอดภัยในการใช้งาน -บริหารการเตรียมการป้องกัน และรับมือกับเหตุฉุกเฉิน -บริหารการกำกับดูแลสำนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทในการใช้สถานที่ และด้านอื่นๆ ที่อยู่ในระเบียบคู่มือปฏิบัติงานของอาคารสำนักงาน -บริหารการให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน -ส่งเสริมความคิดริเริ่มในการพัฒนา ปรับปรุงบริการ และการปฏิบัติงานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน / บริหารต้นทุน -บริหารความพึงพอใจของลูกค้าและลดข้อร้องเรียน
Qualifications
  1. อายุ : 30 - 40 ปี
  2. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
  3. ประสบการณ์ : 8 ปีขึ้นไปในสายงานการบริหารอาคาร หรือ ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์
  4. ความสามารถ : มีความอดทน, มีความรับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ดี
How to apply
- สมัครผ่านอีเมล recruit@kegroup.co.th - สมัครผ่านปุ่ม apply now ของ jobthai.com
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
K.E. Group of Company
888 ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม
Khlong Chan Bang Kapi Bangkok 10240
Email : kegroup14_111@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Khlong Chan Bang Kapi Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company