JobThai
รับสมัครด่วน
Jun 25, 2022

หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล (HRD)

pin locationLocation
pin location

Khao Yoi, Phetchaburi

salary iconSalary
salary icon22,000 ขึ้นไป
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
1. งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 1.1 จัดทำและปรับปรุง Training Road Map ที่สอดรับกับนโยบายขององค์กร และแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 1.2 ประเมินและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย 1.3 จัดทำและดำเนินการตามแผน Succession Plan ตำแหน่งงานสำคัญ ตำแหน่งวิกฤต 1.4 จัดทำแผนการอบรมประจำปีและเสนอขออนุมัติแผนและงบประมาณ รวมถึงจัดทำโปรแกรมเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานใหม่ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อพัฒนา/เตรียมบุคลากร ให้สอดรับกับนโยบายขององค์กร 1.5 ดำเนินการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ให้สอดคล้องกับความจำเป็นของแผนและงบประมาณในการฝึกอบรมของบริษัทฯ บนหลักการและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระบบ ISO 1.6 จัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอรับรองหลักสูตรต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงานภายในระยะเวลาที่กำหนด 1.7 เป็นวิทยากรภายในขององค์กร เช่น ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 1.8 ติดตามผลการอบรม และบันทึกข้อมูล/จัดเก็บเอกสารของแต่ละหลักสูตรให้เป็นระบบ ทั้งรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ 1.9 บริหารศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร บมจ. พีรพัฒน์ เทคโนโลยี ให้สามารถดำเนินงาน และกิจกรรมตามเป้าหมายที่กำหนด 2. งานสรรหาช่องทางพิเศษ 2.1 รับผิดชอบสรรหา/คัดเลือก พนักงานในช่องทางพิเศษ อาทิ โครงการสรรหาคนรุ่นใหม่ โครงการMOU-ทวิภาคี โครงการสหกิจศึกษา 2.2 ประเมินและรายงานความคุ้มค่าของโครงการต่างๆ ต่อผู้บริหารและต้นสังกัด 2.3 ประเมินคุณภาพ สถาบันศึกษา นักศึกษา พี่เลี้ยง 2.4 แสวงหาและสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มช่องทางการสรรหาใหม่ๆ 3. ผลักดันให้พนักงานมีแนวคิดและพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร (AEC Culture) ผ่านกิจกรรมและการประเมินรูปแบบต่างๆ รวมถึงการทำงานข้ามสายงาน 4. กิจกรรมภายนอกองค์กร 4.1 ติดตามข้อมูล / ร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี, สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ เพื่อสร้างเครือข่ายด้านข้อมูลและรายงานผู้บริหาร เพื่อสร้างโอกาสการดำเนินธุรกิจ 5. ภารกิจที่เกี่ยวข้อง Knowledge Management / สื่อสารภายในองค์กร
Qualifications
 1. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ( เพศชายไม่มีภาระทางทหาร)
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา หรือ ที่เกี่ยวข้อง
 3. บุคลิกภาพดี, มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี, สื่อสารคล่องแคล่ว, มีภาวะผู้นำ, มนุษยสัมพันธ์ดี, คล่องตัว, มีวิสัยทัศน์การเป็น HR แบบ Business Partner
 4. มีประสบการณ์ สายงานฝึกอบรมและพัฒนา ในระดับหัวหน้างาน อย่างน้อย 2 ปี ,พอมีความรู้เรื่องระบบ ISO
 5. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีทักษะการพูดในที่ประชุม-การสร้างแรงบันดาลใจ, สามารถเป็นวิทยากรได้, มีการคิดเชิงระบบ ,มีทักษะการสื่อสารและนำเสนอ, ทักษะการติดต่อประสานงาน
 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office (Word, Excel, PowerPoint), email, social media ได้ดี
 7. สามารถทำงานประจำที่สำนักงานเขาย้อย จ.เพชรบุรี-กรุงเทพฯ ได้ และ สามารถเดินทางทำงานต่างพื้นที่ ต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศได้
How to apply
 • สมัครผ่าน JobThai
 • สนใจสมัครด้วยตนเอง
 • ส่งประวัติสมัครงานผ่านทาง E-mail
 • ‼ สนใจสมัครงานกับ "พีรพัฒน์" ผ่าน 3 ช่องทางง่ายๆ ดังนี้ ✔️ inbox ทักแชททางกล่องข้อมความหน้าเพจ ✔️ เข้าไปที่ www.jobthai.com แล้วค้นหาชื่อ "บริษัท พีรพัฒน์เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ✔️ เข้าไปที่ www.peerapat.com แล้วคลิกที่ "สมัครงาน" จากนั้นคลิกต่อที่ "ฝากประวัติ" ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครมากรอกแล้วส่งกลับมาที่
  Contacts
  สุวรรณา ใหญ่ยิ่ง (ยุ้ย)
  บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
  153 หมู่ 4 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย เพชรบุรี 76140
  Tel. : 02-290-1234, 02-290-1200 ต่อ 688, 089-488-0922
  Email : peerapat_190@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-290-1248
  LINE ID: 0894880922
  Location
  Thap Khang Khao Yoi Phetchaburi
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  Other positions at this company