JobThai
Jun 29, 2022

Sales Manager (ผู้จัดการแผนกขายสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์) "ประจำสำนักงานใหญ่"

pin locationLocation
pin location

Pathum Wan, Bangkok

salary iconSalary
salary icon-
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานขายสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ พื้นที่เช่าโฆษณาบริเวณภายในและภายนอกโรงภาพยนตร์และ Strike Bowl ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานของฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - วางแผนงาน วิเคราะห์ ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนการขยายธุรกิจภาพยนตร์และบันเทิงของบริษัทและนำเสนอผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจ - ควบคุมทีมขายให้สามารถปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ศึกษาความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ วิเคราะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์การขายให้กับทีมงาน - ประสานงานกับฝ่ายโปรแกรมและธุรกิจภาพยนตร์ในรายละเอียดที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้าก่อนฉายสื่อโฆษณา - เข้าพบและเยี่ยมเยียนลูกค้าและคู่ค้าประจำและรายใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ - วางแผน ศึกษาแนวทาง เทคนิค วิธีการขายและบริการใหม่ ๆ ในตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย - จัดทำรายละเอียดเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาและขยายธุรกิจ - ประสานงาน และเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารและฝ่ายต่าง ๆ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจ - วางแผนอัตรากำลังร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในการดำเนินการสรรหา คัดเลือกพนักงานในแผนก - ให้คำแนะนำ สอนงาน ควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่ายงาน - เยี่ยมเยียนสาขา ดูงาน และเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ - ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
 1. การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการตลาดและการขายในธุรกิจบันเทิง Sport Club โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร Fast Food ฯลฯ
 3. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน
 4. มีความสามารถในการวางแผนและการวิเคราะห์การตลาด
 5. มีทักษะในการนำเสนอ
 6. มีทักษะการสื่อสารดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน
 7. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในงานธุรกิจบันเทิง, ภาพยนตร์, Bowling
 8. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet
 9. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 10. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 11. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทนและมีความมุ่งมั่นในการทำงานให้เกิดความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายด้วยตนเอง
 12. มีอัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไปทั้งในและนอกบริษัท
 13. มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 14. มีความคิดสร้างสรรค์
 15. ชอบงานท้าทายที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง
 16. สามารถรับมือกับแรงกดดันจากสิ่งต่าง ๆ ได้ดี
 17. คล่องตัว ทำงานโดยเน้นเป้าหมายและสามารถปรับตัวได้เร็ว
 18. ใฝ่รู้และชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
 19. มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 20. มีภาวะผู้นำ
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai ** ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801 คลิกที่นี่
Contacts
แผนกสรรหาบุคลากร
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
444 ชั้น 10 อาคาร MBK TOWER ถนนพญาไท
Wang Mai Pathum Wan Bangkok 10330
Fax : 02-048-7169
LINE ID: 0863223430
Location
สำนักงานใหญ่ MBK Tower ชั้น 10
Wang Mai Pathum Wan Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company