JobThai
Jul 1, 2022

วิศวกรฝ่ายวิศวกรรม (โรงงานปู่เจ้า)

pin location
pin location

Khlong Toei, Bangkok

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด - ตรวจสอบงาน รายละเอียด วิธีการแก้ไข ตามใบแจ้งซ่อม / สร้าง - จ่ายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา - ตรวจสอบงานและส่งงานให้เจ้าของพื้นที่ - ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายวิศวกรรม - ตรวจสอบงานการบำรุงรักษาเครื่องจักรและเอกสารการ PM เครื่องจักร - จัดทำตารางการปฏิบัติงานและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายวิศวกรรมให้เป็นไปตามแผนการซ่อมบำรุงและแผนการเดินเครื่องจักร - สรุปการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำ เชื้อเพลิง และทรัพยากรอื่นๆ เสนอผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร - จัดทำแผนงานการบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ ภายในโรงงานและดำเนินการตามแผน รวบรวมปัญหาและสาเหตุเพื่อนำมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุง ซ่อมหรือแก้ไขเครื่องจักร อุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกลหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. เคยทำงานในสายงานวิศวกรรม ไฟฟ้าหรือซ่อมบำรุงมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
 3. มีความรู้ในการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีส่วนในการอนุรักษ์พลังงาน
 4. สามารถอ่าน และเขียนแบบ Auto CAD, Solidwork ได้
 5. มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ควบคุม การสอบเทียบ งานระบบท่อ ระบบไอน้ำ และระบบลม เป็นต้น
 6. สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้
 7. เขียนแบบและอ่านแบบไฟฟ้าได้
 8. มีความรู้ในการซ่อมบำรุง เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมทั้งการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 9. สามารถเข้ากะได้
 10. มีความรับผิดชอบ ยุติธรรม มีความซื่อสัตย์
 11. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 12. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีการประสานงานได้
 13. มีการพัฒนาตนเอง
 14. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สมัครผ่านทาง JobThai.com (Click Apply now)
 • ส่งใบสมัครมาที่ E-mail
 • สามารถสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน หรือส่งจดหมายพร้อมรูปถ่าย ประวัติการทำงานและหลักฐานการสมัครงาน มาตามที่อยู่บริษัท
 • คุณศุภลักษณ์
  บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
  : 02-394-0536-7 ต่อ 2019
  Khlong Tan Khlong Toei Bangkok
  รถเมล์สาย 45, 46, 109, 507