JobThai
Jun 21, 2022

หัวหน้าแผนกฝึกหัด Technician Trainee (Factory)

pin locationLocation
pin location

Nakhon Chai Si, Nakhon Pathom

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon5
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
ร่วมเรียนรู้และฝึกงานด้านการผลิต, ด้านการบำรุงรักษา, ด้านการควบคุมคุณภาพ, ด้านโลจิสติกส์ ลักษณะงาน ด้านการผลิต - กำหนดนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายในการผลิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วางแผน ควบคุม ติดตามผลการผลิต ด้านการบำรุงรักษา - กำหนดนโยบาย และแผนงานซ่อมบำรุงของโรงงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ - ควบคุมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการซ่อมแซมเครื่องจักรให้เป็นไปตามแผนงานและมาตรฐานที่กำหนด - วิเคราะห์และพัฒนาการบำรุงรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ ด้านการควบคุมคุณภาพ - กำหนดนโยบาย และแผนงานควบคุมคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบของโรงงาน - กำหนดระเบียบ วิธีการปฏิบัติการควบคุม และตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานคุณภาพของโรงงาน ด้านวิศวกรรม - กำหนดนโยบายและแผนงานด้านวิศวกรรมของโรงงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิต และเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ - ร่วมวางแผนการปรับปรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตให้เป็นไปตามนโยบายของโรงงาน - วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของสายการผลิตให้สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิต และเป็นไปตามมาตรฐานของโรงงาน ด้านโลจิสติกส์ - กำหนดนโยบาย บริหารงาน และตรวจสอบการบริหารคลังสินค้า การกระจายสินค้า และการขนส่งเพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ - ร่วมกับฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และฝ่ายผลิต เพื่อบริหารคลังสินค้าให้ได้ประสิทธิภาพ
Qualifications
  1. ไม่จำกัดเพศ
  2. อายุ 35-40 ปี
  3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ (Food Science), หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ในสายงานที่เกี่ยวข้อง และในระดับบังคับบัญชา อย่างน้อย 3 ปี
  5. มีภาวะความเป็นผู้นำ, มีความรับผิดชอบสูง, สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  7. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft Word, Excel, Outlook, Etc.)
  8. สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล, และโรงงานที่จังหวัดนครปฐม
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - ส่งใบสมัครทาง E-mail - สมัครด้วยตนเอง
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
81/7 หมู่ 1
Thaiyawat Nakhon Chai Si Nakhon Pathom 73120
Email : tvothai14_73@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 034-265-610
Location
Thaiyawat Nakhon Chai Si Nakhon Pathom
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company