JobThai
รับสมัครด่วน
Jun 28, 2022

ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการฝ่ายออโตเมชั่นและไฟฟ้า

pin location
pin location

Bang Bo, Samut Prakan

salary icon
salary iconตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 2.ต้องวิเคราะห์ วางแผนและจัดการโครงการ รวมทั้ง งานออกแบบ คำนวณ และ ควบคุมงานโครงการได้ 3.ต้องจัดทำแบบแปลนรายงานงานโครงการ และจัดทำประมาณการวัสดุและประมาณการราคาได้ 4.ต้องตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติ Shop Drawing ควบคุมงานโครงการให้เป็นไปตามแบบ และให้ถูกต้องตามหลักวิชาวิศวกรรมได้ 5.ต้องสามารถร่างเงื่อนไข รายละเอียด งานโครงการ สำหรับคัดเลือกผู้รับเหมาที่จะต้องรับผิดชอบการดำเนินการได้ (TOR) 6.ต้องสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวกับโครงการได้เป็นอย่างดี รวมถึงต้องประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเข้าใจ 7.ต้องจัดทำคู่มือและหลักสูตร รวมถึงอบรมพนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานโครงการและงานที่เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมได้ 8.ต้องติดตามงานและควบคุมงานโครงการให้ปฏิบัติงานได้เสร็จทันตามแผนงานที่กำหนด 9.ต้องจัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการ ของงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 10.ต้องดูแลโครงการให้ดำเนินการในส่วนความปลอดภัยภายในโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อสร้าง และมาตรฐานความปลอดภัย 11.ต้องสามารถปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาได้ 12.ต้องร่วมดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานโครงการให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม 13.ต้องติดตามผลการดำเนินงานงานโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงหาแนวทางแก้ไขปัญหา ป้องกัน และให้คำแนะนำ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน 14.ต้องบริหารงานโครงการและจัดทำแผนงานของโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 15.ต้องจัดทำและนำเสนอวิธีการลดค่าใช้จ่ายในแต่ละโครงการ 16.ต้องจัดหาและจัดทำข้อมูลผู้ให้บริการแต่ละส่วนงานเพื่อให้มีการปรับปรุงอยู่เสมอ 17.ต้องนำเสนอและพัฒนาระบบงานโครงการให้ทันสมัยอยู่เสมอ
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาออโตเมชั่น
  2. ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปทางด้านออโตเมชั่น และประสบการณ์ด้านโปรเจค หรือโครงการเกี่ยวกับออโตเมชั่น
  3. สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวกับการออกแบบโครงได้เป็นอย่างดี เช่น AutoCAD, Sketchup Photo shop เป็นต้น
  4. สามารถประเมินและจัดทำค่าใช้จ่ายงานโครงการเพื่อนำเสนอได้
  5. มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี : Excel ( VLOOKUP, IF, PIVOT TABLE)/ Word / Power Point/BI)
  6. สื่อสารภาษาอังกฤษ พูด, อ่าน, เขียน ในระดับดี
  7. มีทักษะในการคำนวนระดับดี
  8. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว)
- สมัครผ่าน JobThai.com - ส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท
คุณปริณดา
Perfect Companion Group Co., Ltd.
LINE ID: santa0137
Start Up ทั่วประเทศไทย
Bang Bo Bang Bo Samut Prakan