JobThai
รับสมัครด่วน
Sep 29, 2022

เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

pin location
pin location

Krathum Baen, Samut Sakhon

salary icon
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions icon
number of positions icon1
1. ดูแลระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานต่างๆ และตามที่กฎหมายกำหนด 2. สำรวจและประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน วิเคราะห์ข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ 3. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และเสนอแนะขั้นตอนการทำงาน สภาพแวดล้อมและพื้นที่ในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 4. ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การเกิดอันตราย การเจ็บป่วย หรือเหตุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน รายงานผลการตรวจสอบ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ 5. เสนอแนวทางและกำหนดมาตรการการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการทำงานให้มีความปลอดภัย 6. ให้ความรู้ อบรม ฝึกสอน และแนะแนวการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยแก่พนักงาน และโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 7. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือเหตุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของพนักงานแก่ผู้บริหาร 8. จัดทำรายงาน เอกสาร และติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องเช่น หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  1. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, วิศวกรรมความปลอดภัย
  2. มีความรู้ในเรื่องของความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างน้อย 2 ปี
  4. สามารถใช้ Microsoft Office ได้คล่อง
  5. มีทักษะในการประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครผ่านอีเมล
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด (โรงพยาบาลมหาชัย2)
301/1 ม.6 ถ.เพชรเกษม
Om Noi Krathum Baen Samut Sakhon 74130
: 02-117-4999 ต่อ 2641, 2642 และ 2644
Om Noi Krathum Baen Samut Sakhon