JobThai
Dec 1, 2023

วิศวกรไฟฟ้า / วิศวกรโครงสร้าง

pin locationLocation
pin location

Bang Na, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon2
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
หน้าที่หลัก รับผิดชอบการออกแบบผลิตภัณฑ์ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ตรวจสอบแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมในส่วนของงานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งการนำ Technologyมาประยุกต์กับการผลิตและการออกแบบในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝ่าย ความรับผิดชอบ -ประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อให้งานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศได้ตามแนวทางออกแบบและตรงตามวัตถุประสงค์ -ตรวจสอบ ติดตาม บันทึกและแก้ไขผลิตภัณฑ์ในระหว่างก่อสร้างถึงสร้างเสร็จและหาแนวทางปรับปรุงผลิตภัณฑ์โดยตลอดในงานที่เกี่ยวข้องด้านงานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ -ประสานงานผู้ออกแบบภายนอกและผู้เกี่ยวข้องเพื่อการออกแบบในปัจจุบันและอนาคตมีประสิทธิภาพ -จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินด้านกายภาพ และความเป็นไปได้ด้านงบประมาณ -ให้คำแนะนำและสนับสนุนข้อมูลด้านงานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศกับฝ่ายต่างๆ -ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า / วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมชลประทาน,วิศวกรรมสำรวจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์งานด้านการออกแบบ อย่างน้อย 3-5 ปีขึนไป
  3. มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
  4. มีทักษะความสามารถในการติดต่อประสานงานดี
How to apply
ส่ง Resume ได้ที่ e-mail
Contacts
คุณกาญจนา
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
Tel. : 093-003-8942
Email : sansiri_592@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Bang Na Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.