JobThai
Mar 5, 2024

HRD Supervisor_ประจำ บ. สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Mueang Samut Prakan, Samut Prakan

salary iconเงินเดือน
salary iconโปรดระบุอัตราเงินเดือนที่ต้องการลงในใบสมัคร
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
Job Descriptions
1.ร่วมกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน นโยบาย งบประมาณ และกฎระเบียบต่างๆ ในงานด้านบุคลากร อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามการดำเนินงาน ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ 2.ปฏิบัติงานด้านพัฒนาบุคลากร โดยกำหนดแผนงานพัฒนาบุคลากร ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์องค์กร รวมทั้งดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ให้สำเร็จลุล่วง ตามเป้าหมาย รวมทั้งจัดทำและยื่นเอกสารรับรองกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3.ร่วมปฏิบัติงาน และร่วมบริหารงานในด้านพนักงานสัมพันธ์ โดยกำหนดแผนงานประจำปี และจัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ ให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงานฯ เพื่อรักษาความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของพนักงานต่อองค์กร 4.ร่วมปฏิบัติงาน และร่วมบริหารงานด้านสรรหาบุคลากร 5.กำกับดูแลและร่วมบริหารงานในงานสำนักงานทั่วไป เช่น งานต้อนรับผู้ติดต่องาน การดูแลความเรียบร้อยของอาคารและสำนักงาน งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 6.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  3. มีประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลลากร ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  4. มีความรู้ความเข้าใจด้านบุคลากร ด้านกฎหมายแรงงาน อย่างดี แต่ต้องมีความเข้าใจถึงการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถกำหนดแผนงานและปฏิบัติงานด้านบุคลากรที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจเป็นสำคัญ
  5. แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีความคิดริเริ่ม (Initiative) ที่ชัดเจน , สามารถให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ในการพัฒนางานด้านบุคคล
  6. แสดงออกถึงภาวะผู้นำ (Leadership) ที่ชัดเจน แต่มีความถ่อมตน (Humble) ที่เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น , พร้อมปรับเปลี่ยนการทำงานได้ทันที ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
  7. แสดงออกถึงทัศนคติและการมีพฤติกรรม แบบ Growth mindset ที่เปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง และต้องการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อภาพรวมองค์กร
  8. มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม (Team spirit-oriented) เป็นสำคัญ และเปิดใจยอมรับการทำงานที่มีการระดมความเห็นจากทีมงาน (Brainstorming) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด
  9. มีความสามารถในการประสานงานและทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์โดยรวมขององค์กร
  10. สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าภายในและภายนอกหน่วยงาน ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงความต้องการ
How to apply
- สมัครทาง E-mail - สมัครงาน ตาม Link ด้านล่าง - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
Contacts
Corporate Human Resources Department
Surapon Foods Public Company Limited
247 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์
Thepharak Mueang Samut Prakan Samut Prakan 10270
Tel. : 02-385-3038-54 ต่อ 420, 098-263-1752
Email : suraponfoods_284@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
ประจำสำนักงานใหญ่
Thepharak Mueang Samut Prakan Samut Prakan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer