JobThai
รับสมัครด่วน
Mar 21, 2023

Safety Officer(สามารถไปปฏิบัติงานได้ทุกจังหวัด)

pin locationLocation
pin location

Lat Krabang, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon5 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 4. วิเคราะห์แผนงานโครงการรวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆและเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน 7. ดำเนินการแนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน 8.ดำเนินการ ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้ม ครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบ กิจการ 9.เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบการและพัฒนาให้มีประสิทธิ ภาพอย่างต่อเนื่อง 10.ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตรายการเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานและรายงาน รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 11.รวบรวมสถิติวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายการเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุอันเนื่องจาก การทำงานของลูกจ้าง 12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
Qualifications
  1. อายุไม่เกิน 30 ปี
  2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  3. มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจำหน่วยงานก่อสร้าง
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
  5. ช่างสังเกต สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือสภาพการทำงานได้
How to apply
1. ส่งใบสมัครทาง E-mail 2. สมัครผ่าน JobThai เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางบริษัทฯ จึงขอ งดรับการสมัครงาน Walk-in เป็นการชั่วคราว โดยจะรับสมัครผ่านทางอีเมลเท่านั้น
Contacts
คุณธนพล
บริษัท ฤทธา จำกัด
300 ถนนร่มเกล้า
Khlong Sam Prawet Lat Krabang Bangkok 10520
Tel. : 02-105-5000 ต่อ 6505, 091-119-1255
Email : ritta14_95@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Khlong Sam Prawet Lat Krabang Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company