JobThai
Mar 24, 2023

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/ สมุห์บัญชี (ประจำประเทศกัมพูชา)

pin location
pin location

Cambodia

salary icon
salary iconN/A
number of positions icon
number of positions icon3 อัตรา
Job Descriptions
- จัดทำแผนการดำเนินงานในฝ่ายให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ - ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ - ให้คำแนะนำและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการทำงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพของบุคลากร - ควบคุมดูแลงานบัญชีและการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและข้อกำหนดทางกฏหมายที่เกี่ยวข้อง - ควบคุมการทำงานภายในฝ่าย เพื่อให้ได้ข้อมูลทางบัญชีที่ครบถ้วน ถุกต้อง และทันเวลา - ตรวจสอบและวิเคราะห์งบการเงิน พร้อมนำเสนอผู้บริหารระดับสูงในเวลาที่เหมาะสม - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
Qualifications
  1. เพศชาย/หญิง อายุ 35 - 45 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
  3. มีประสบการณ์งานด้านบัญชีในระดับผู้จัดการฝ่าย อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  4. สามารถใช้ระบบ SAP ได้
  5. สามารถปฏิบัติงานที่ประเทศกัมพูชาได้
  6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  7. มีทักษะในการวิเคราะห์ที่ดี ทักษะการสื่อสารที่ดี และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
  8. บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ
How to apply
- กรอกใบสมัครด้วยตนเอง : ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 11.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. หรือ - ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติมาที่บริษัท : บ.ไทยนครพัฒนา จก. แผนกทรัพยากรบุคคล - ส่ง Resume มาที่ E-mail
Contacts
คุณปรางค์ทิพย์ สีตะธนี
บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
14 ซอยงามวงศ์วาน 8 ถนนงามวงศ์วาน
Bang Khen Mueang Nonthaburi Nonthaburi 11000
Tel. : 02-555-9999 ต่อ 1201
Email : thainakornpat_111@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-589-2729
Location
Cambodia
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.