JobThai
รับสมัครด่วน
Feb 6, 2023

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ(บางบอน4)

pin locationLocation
pin location

Bang Bon, Bangkok

salary iconSalary
salary icon-
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. ร่วมกำหนดนโยบายขององค์กร แนวทางการนำนโยบายไปใช้ปฏิบัติให้บรรลุผล และแผนการดำเนินงาน 2. นำนโยบายที่ได้รับมอบหมายไปถ่ายทอดหรือการดำเนินการใดทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายขององค์กร รวมทั้งการควบคุม ดูแล สั่งการหรือการมอบหมายใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายหรือตามระบบคุณภาพหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 3. พิจารณานำเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องต่อแผนงานหรือนโยบายของบริษัทฯ 4. รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุมาตรการแก้ไขป้องกันเมื่อไม่บรรลุเป้าหมาย กับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง 5. กำหนดแผน, ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ, กระบวนการผลิต, กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ, การชี้บ่งและสอบกลับได้ของผลิตภัณฑ์, การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และการเรียกคืนสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 6. กำหนดแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและหาแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวซ้ำขึ้นอีก 7.ดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้า การคืนสินค้า รวมทั้งติดต่อประสานงานกับลูกค้า การควบคุมข้อร้องเรียนของลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายในวัตถุประสงค์คุณภาพ การจัดทำรายงานสรุปผลเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้า ประจำเดือนทุกเดือน ตามวัตถุประสงค์คุณภาพ 8. จัดทำแผนทดสอบและแบบตรวจสอบประสิทธิภาพของพนักงานหน่วยควบคุมคุณภาพและหน่วยประกันคุณภาพ ตามวิธีที่กำหนดไว้ในวิธีการทดสอบประสิทธิภาพของพนักงานออก CAR/PAR ให้กับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และพิจารณาประสิทธิภาพการวิเคราะห์สาเหตุการแก้ไขป้องกัน รวมทั้งรวบรวมสรุปผล CAR Summary และ NC Summary ในองค์กรเพื่อส่งให้ผู้บริหารทวนสอบ 9. ประสานงานกับแผนกวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานสินค้าภายใน (Internal spec)การจัดทำตัวอย่างมาตรฐาน (Standard sample) ตัวอย่างของเสีย (Defect) ของสินค้า และวัตถุดิบ เพื่อการอ 10. กำหนดและวางแผนเกี่ยวกับการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (Internal audit) และภายนอกบริษัท (Certified body audit) ร่วมกับทีม BRC, HACCP TEAM
Qualifications
  1. เพศ ชาย - หญิง
  2. อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  3. การศึกษา ปริญาตรี หรือปริญาโท ทุกสาขา
  4. มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบคุณภาพหรือควบคุมคุณภาพ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  5. มีความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานทางอาหารหรือบรรจุภัณฑ์หรือระบบมาตรฐานอื่นๆ เช่น
  6. GMP, HACCP, BRC, ISO เป็นต้น
  7. มีความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมี Mindset ที่ดี
  8. รับแรงกดดันได้ดี
How to apply
1. สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now) 2. สมัครทาง E-mail ของบริษัท 3. สมัครทางจดหมาย 4. สมัครด้วยตนเอง วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. 5. โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท แอม แพค จำกัด
สาขาสมุทรสาคร : โครการอยู่เจริญท่าจีน เลขที่ 9/5-6 หมู่ที่ 4 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 สาขาบางบอน : 49 ซอยบางบอน 4 ถนนบางบอน 4
Bang Bon Nuea Bang Bon Bangkok 10150
Tel. : 02-892-5426-9 ต่อ 112 , 034-112-495 ถึง 498 (สาขาสมุทรสาคร), 095-371-2280, 086-328-4400
Email : ampack_72@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-892-2001
Location
Bang Bon Nuea Bang Bon Bangkok
Directions
สาขาบางบอน : https://goo.gl/maps/RZQU58p4o3vJPyBa7 สาขาสมุทรสาคร : https://goo.gl/maps/TM6FCe7UWQYzedt8A
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company