JobThai
Apr 12, 2024

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Chom Thong, Bangkok

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
Job Descriptions
- รับนโยบายจากฝ่ายบริหาร และกำหนดพันธกิจ ขอบเขตการบริหาร (Scope of Service) แผนงานต่างๆของหน่วยงาน ตลอดจนระเบียบ ปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการทำงานที่ถูกต้องตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติ กฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง - ร่วมกำหนดและปรับแผนการดำเนินงานประจำปีให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสายงาน/องค์กร - กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของแผนกให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด - ปฏิบัติตามนโยบายจากผู้บริหารเป้าหมายและระบบงานในแผนกตามที่กำหนด และรายงานความเสี่ยงตามนโยบายของโรงพยาบาล - ร่วมพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานตามนโยบายของโรงพยาบาล - ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ ในระบบคุณภาพ - ดูแลรับผิดชอบภาพรวมงานบริหารบุคคล และงานพัฒนาบุคลากร - วิเคราะห์และดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพงานทรัพยากรบุคคล (แผนอัตรากำลังคน,การสรรหาพนักงาน,การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคคลากร,แรงงานสัมพันธ์,สวัสดิการอื่นๆ) - จัดทำค่าจ้าง ผลประโยชน์ และสวัสดิการให้เป็นไปตามแนวทางของฝ่ายบริหาร - ติดตามข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น กฏหมายแรงงาน,พรก.การบริหารการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และนำไปปรับใช้ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับบริษัท - ดูแลและจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศในการทำงานที่ดี - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศชาย-หญิง
  2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้าน HRM และ HRD 10 ปีขึ้นไป
  4. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการบริหารกลยุทธ์องค์กรเป็นอย่างดี
  5. มีความรู้ในด้านการพัฒนาหลักสูตรและเข้าใจเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
  6. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  7. หากเคยผ่านงานโรงพยาบาลมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- กด Apply หน้า Jobthai - สมัครได้ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. - ส่งประวัติที่มีรูปถ่าย *เกรดเฉลี่ย *เงินเดือนที่คาดหวัง มาที่ Email - จดหมายสมัครงานมาตามที่อยู่ของบริษัท ***จะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้น*** เอกสารที่ต้องแนบมาด้วย 1. รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ใบ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ 4. สำเนาใบปริญญาบัตร,ประกาศนียบัตร จำนวน 2 ใบ 5. หนังสือรับรองการศึกษา จำนวน 2 ใบ 6. สำเนาวุฒิการศึกษา/Transcript จำนวน 2 ใบ 7. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ จำนวน 2 ใบ 8. สำเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล จำนวน 1 ใบ 9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 10. สำเนาใบ สด.8 หรือ สด.43 (เพศชาย) 11. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 12. เอกสารผ่านการอบรมต่างๆ (ถ้ามี) ****ให้นำเอกสารตัวจริงมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยค่ะ****
Contacts
ส่วนสรรหา ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
362 ถ.พระรามที่ 2
Bang Mot Chom Thong Bangkok 10150
Tel. : 02-109-9111 ต่อ 11159 - 11163
Email : bangpakokhos14_295@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Bang Mot Chom Thong Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer