JobThai
Nov 25, 2023

หัวหน้างานประกันคุณภาพ (QA)

pin locationLocation
pin location

Mae Rim, Chiang Mai

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
- รับผิดชอบควบคุมการทวนสอบมาตรฐานการทำงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยของอาหารและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ ปริมาณและเวลาส่งมอบ - รับผิดชอบการตรวจสอบ ทวนสอบโซนดิบให้ทุกกิจกรรมดำเนินการตามมาตรฐาน - รับผิดชอบการควบคุม รับเข้า-รับคืนและควบคุมปริมาณการใช้สารเคมีให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด - รับบปิดชอบการควบคุมสัตว์ภาหะไม่ให้หลุดรอดไปในการะบวนการผลิต - กำหนดวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า กรณีตรวจพบกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน - รายงานปัญหาและการแก้ปัญหาให้ผู้บังคับบัญชา - ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-32 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร,วิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านการควบคุมคุณภาพหรือประกันคุณภาพในโรงงานผลิตอาหารอย่างน้อย 2 ปี
 4. ผ่านการฝึกอบรมหรือมีใบรับรองการฝึกอบรมระบบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารและระบบมาตรฐานอื่น ๆ
 5. มีความเป็นผู้นำ
 6. ขยัน,อดทน,ซื่อสัตย์,ตรงต่อเวลา, มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง
 7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และนำมาปรับใช้ในงานอยู่เสมอ
How to apply
สมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมแนบหลักฐาน
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาเอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาเอกสารการผ่านการฝึกอบรม (ถ้ามี)
 • กรณีที่บริษัทนัดสัมภาษณ์ ให้นำทะเบียนบ้าน และวุฒิการศึกษาฉบับจริง มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลด้วย
 • ตำแหน่งงานอื่นๆ ที่ทำการเปิดรับสมัคร สามารถดูได้จาก Website ของบริษัท
 • Contacts
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
  199 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่ - ฝาง
  Khilek Mae Rim Chiang Mai 50180
  Email : princessfoods_44@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 053-372-908
  LINE ID: pcfhr
  Location
  Khilek Mae Rim Chiang Mai
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.