JobThai
Dec 2, 2023

ผู้ช่วยหัวหน้ากะ - หลอมเม็ด ** ปฏิบัติงานที่โรงงาน จ.ระยอง **

pin locationLocation
pin location

Nikhom Phatthana, Rayong

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. ควบคุมดูแลขบวนการหลอมเม็ด เพื่อสนับสนุนการผลิตของ Production Line ให้มีประสิทธิภาพ 2. ควบคุมและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ปฎิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ 3. ตรวจสอบวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาภายในแผนก เพื่อการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง 4. ควบคุมกระบวนการหลอมเม็ดให้มีของเสีย อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือน้อยที่สุด 5. ควบคุมจัดลำดับการหลอมเม็ดในแต่ละวัน ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย 6. ตรวจสอบความพร้อม ความสะอาดของเครื่องจักร และอุปกรณ์การทำงาน 7. ตรวจสอบความถูกต้องใบบันทึกรายงานผลการทำงานและสรุป ผลการหลอมในแต่ละวัน 8. ประสานงานและเข้าไปร่วมวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพของเม็ดหลอม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 9. อบรมสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาหน้างานเพื่อให้ปฎิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
Qualifications
  1. วุฒิการศึกษา ปวส. หรือสูงกว่า ในสาขาวิชาช่างเทคนิค, การจัดการ, วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ความเข้าใจการใช้เครื่องจักรหลอมพลาสติก
  3. มีความรู้ความเข้าใจ ชนิดและคุณลักษณะของเม็ดพลาสติก
  4. มีความรู้ความเข้าใจ ชนิดและคุณลักษณะของฟิล์มพลาสติก
  5. มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานตามหน้าที่ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
  7. สามารถทำงานเป็นกะได้
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - ส่ง E-mail - สมัครด้วยตัวเอง (ตามสาขาที่เปิดรับสมัคร) - สอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรด้านล่าง ** สมัครงาน จ.นครปฐม กรุณาติดต่อ คุณสุวิภากร, คุณอรวรรณ หรือคุณเกตวลี เท่านั้น !! ** สมัครงาน จ.ระยอง กรุณาติดต่อ คุณนภสกร, คุณหทัยรัตน์ เท่านั้น !!
Contacts
สมัครงาน จ.นครปฐม - ติดต่อ คุณสุวิภากร สมัครงาน จ.ระยอง - คุณนภสกร
กลุ่มบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
42/174 หมู่ที่5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์
Rai Khing Sam Phran Nakhon Pathom 73210
Tel. : สำนักงานใหญ่ นครปฐม ติดต่อ 02-429-0354-7, โรงงานระยอง ติดต่อ 038-017-471-3 ต่อ 203
Email : hrtpbi_365@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-429-0358
Location
ซอย 13 ปฏิบัติงานที่โรงงาน จ.ระยอง
Makham Khu Nikhom Phatthana Rayong
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.