JobThai
Dec 2, 2023

IT Support **ปฏิบัติงานที่ จ.นครปฐม**

pin location
pin location

Sam Phran, Nakhon Pathom

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
-ติดตั้งโปรแกรมตาม STANDARD LIST และโปรแกรมเพิ่มเติมตามเอกสารที่ผ่านการอนุมัติ -ดำเนินการซ่อมแซมและจัดทำแผนการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงขององค์กร -จัดทำบันทึกประวัติคอมพิวเตอร์,บันทึกทะเบียน SOFTWARE INVENTORY LIST,จัดทำทะเบียนส่งมอบ-รับคืนอุปกรณ์และทะเบียนทรัยพสินของระบบสารสนเทศ พร้อมจัดทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชาทุกเดือน -จัดทำคู่มือการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้งานในองค์กร และจัดทำสื่อเพื่อสื่อสารความรู้ด้านสารสนเทศให้กับพนักงานในองค์กร -ดำเนินการแก้ไข และให้คำปรึกษาปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ, E-mail, Internet, เครื่องพิมพ์ -อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ การ Scan ไวรัสเบื้องต้น การสำรองข้อมูลในเครื่องตนเองการใช้งาน File share การใช้งานโปรแกรมแจ้งซ่อม การใช้ระบบ Emai การจองห้องประชุม และการใช้โปรแกรม Microsoft Team ให้กับพนักงานใหม่ -ดำเนินการการตรวจสอบไวรัสประจำวัน และการอัปเดตเวอร์ชั่นโปรแกรมไวรัสให้เป็นปัจจุบันเสมอ -จัดทำสรุปปัญหาการแจ้งซ่อม ให้กับผู้จัดการฝ้ายสารสนทศ เพื่อนำมาวิเคราะห์แก้ไขปัญหา และเสนอ Budget ประจำปี -ร่วมกับ System Admin จัดอบรมเพื่อทบทวนความรู้ระบบสารสนเทศประจำปีให้กับพนักงานในองค์กร -ดำเนินการแก้ไข และให้คำปรึกษาการใช้งานระบบ Email ให้กับ tpbigroup ทั้งในและต่างประเทศ -ดำเนินการติดต่อ Vender สั่งซื้อ-ซ่อม Notebook, PC. Software และ อุปกรณ์อื่น ๆ -สร้าง แก้ไขสิทธิ์การใช้งานเครื่องพิมพ์ และดูแลควบคุมการใช้งาน Printer ภายในบริษัท พร้อมทำสรุปจำนวนการพิมพ์เอกสารรายเดือนสงผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -สร้าง, แก้ไข, ควบคุมดูแล Policy Active Directory Domain, Create User AD & Email, Assign License O365 รวมถึงกำหนดสิทธิ์ File Share.กำหนดสิทธิ์ Share Point Online และ VPN -ทำเอกสารทบทวนสิทธิ์ AD, Email, Internet & USB และ File Share ทุก 6 เดือน -ดูแลระบบ Intemet ภายในบริษัท และ Intemet Visitor Noucher) รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์ Network -จัดทำทะเบียนคนเข้า-คนออก โอนย้าย ในการใช้งานระบบสารสนเทศ -จัดทำ LOG INCIDENT ประจำเดือนให้กับผู้บังคับบัญชา -ปฏิบัติงานตามนโยบายระบบสารสนเทศ และแผนการทำงานของฝ่ายสารสนเทศ
  1. ไม่จำกัดเพศ
  2. วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ด้านการซ่อม Computer และสามารถติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ ได้
  4. สามารถวางแผน,แก้ปัญหาและทำงานเป็นทีมได้
  5. มีทักษะการสื่อสาร การฝึกสอน หรือให้ความรู้
  6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้ง การพูด อ่าน และเขียน ในระดับปานกลาง
  7. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
- สมัครผ่าน JobThai - ส่ง E-mail - สมัครด้วยตัวเอง (ตามสาขาที่เปิดรับสมัคร) - สอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรด้านล่าง ** สมัครงาน จ.นครปฐม กรุณาติดต่อ คุณสุวิภากร, คุณอรวรรณ หรือคุณเกตวลี เท่านั้น !! ** สมัครงาน จ.ระยอง กรุณาติดต่อ คุณนภสกร, คุณหทัยรัตน์ เท่านั้น !!
อรวรรณ เลื่อมใส
กลุ่มบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
LINE ID: tpbi-01
บริษัท ทีพีบีไอ จากัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
Rai Khing Sam Phran Nakhon Pathom