JobThai
รับสมัครด่วน
May 29, 2024

หัวหน้าหน่วย / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ปฏิบัติงานที่ KT2 จ.ชลบุรี)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Ban Bueng, Chon Buri

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
สมัครงาน
Job Descriptions
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายและกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 4.วิเคราะห์แผนงานหรือโครงการ และข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อบริษัทฯ 5.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6.แนะนำให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ 7.แนะนำ ฝึกสอน และอบรมพนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน 8.ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 9.เสนอแนะต่อบริษัทฯ เพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 10.ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตรายการเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญและรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อบริษัทฯ 11.รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายการเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างเสนอต่อบริษัทฯ 12.ให้ความรู้และอบรมด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานก่อนเข้าทำงานและระหว่างทำงาน เพื่อทบทวนความรู้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 13.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้ด้านการจัดการระบบความปลอดภัย ตามมาตรฐาน ISO หรือมาตรฐานอื่นๆ
 3. มีความรู้ด้านกฎหมายความปลอดภัย การจัดทำงานรายงาน การวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมจากพนักงาน
 4. มีประสบการณ์ในสายงาน 0-3 ปี
 5. สามารถใช้โปรกแกรม Microsoft Office , การใช้งานโปรแกรม CANVA , Google From ได้ในระดับดี
 6. สามารถติดต่อสถานที่ราชการได้ดี
 7. สามารถพูดในที่ชุมชน, มีมนุษย์สัมพันธ์ , ประสานงานกับทุกหน่วยงานได้ดี
 8. เป็นคนใจเย็น รักในงานด้านความปลอดภัย
 9. สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้
 10. มีใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
 11. สามารถปฏิบัติงาน จันทร์ - เสาร์ ได้
 12. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
How to apply
1. ติดต่อสมัครด้วยตนเองที่บริษัท 2. ส่งข้อมูลมาที่ E-mail Address ของบริษัท 3. สมัครผ่าน JobThai 4. สมัครผ่าน https://career.gfpt.co.th
Contacts
คุณสันติชัย เลิศวาสนา , คุณศุภกานต์ ศรีสอาด
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
135/2 ม.4 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
Tel. : 038-442-700 ต่อ 2764
Email : gfpt_284@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-473-8383
Location
Khlong Kio Ban Bueng Chon Buri
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer