JobThai
May 23, 2024

Human Capital Business Partner Associate - Projects

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Chatuchak, Bangkok

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
สมัครงาน
Job Descriptions
•ร่วมวางแผนและนำเสนอแผนการพัฒนากลยุทธ์กับสายธุรกิจในด้านการจัดสรรทรัพยากรให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง เช่น อัตรากำลังคน การปรับปรุงผังโครงสร้างองค์กร และการบริหารงาน เป็นต้น •พัฒนาและดำเนินการตามแผนการสรรหาเพื่อดึงดูดและรับสมัครผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ •ประสานงาน และค้นหาผู้สมัครผ่านการโพสต์งานออนไลน์ บอร์ดงาน สื่อสังคมออนไลน์ การบอกต่อของพนักงานและช่องทางการสรรหาอื่นๆ •ตรวจสอบประวัติผู้สมัคร ใบสมัครงาน และดำเนินการคัดกรองก่อนทำการสัมภาษณ์ •รับผิดชอบกระบวนการสรรหาทั้งหมด รวมถึงการนัดสัมภาษณ์ และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้สมัคร •ริเริ่ม พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กับผู้สมัครที่มีศักยภาพ และสนับสนุนการทำงานในกระบวนการการจ้างงาน •บริหารจัดการระบบติดตามผู้สมัครและการโพสต์งาน และรายงานผลการสรรหาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ •ประสานงานและดำเนินการด้านงาน Onboarding และการจัดฝึกอบรม Pre-Orientation เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้พนักงานและผู้บริหาร •ประสานงานการจัดหลักสูตรต่างๆ ร่วมกับ Thaibev Training เพื่อให้มีแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายหลัก •ติดตามการประเมินผลงานช่วงทดลองงานและให้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เกี่ยวข้อง •ติดตามประสานงานโครงการต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากรของบริษัท •ร่วมออกแบบ และดำเนินการด้านกิจกรรมการเสริมสร้างความผูกพันธ์ของพนักงานต่อองค์กร เช่น Team Activities หรือ Outing เป็นต้น
Qualifications
  1. ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ในงานบริหารและ/หรือพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 5 ปี
  3. มีประสบการณ์ในงานการสรรหา คัดเลือก และจัดอบรมปฐมนิเทศให้ความรู้พนักงานอย่างน้อย 2 ปี
  4. มีประสบการณ์ในงานด้านการเขียนคอนเทนต์ หรือสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 2 ปี
  5. มีทักษะการใช้งานโปรแกรม MS-Office, Canva และการใช้ Social Media ระดับดีมาก
  6. มีความเข้าใจในการดำเนินการธุรกิจ (business implications and needs)
  7. มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานเป็นทีม
  8. มีทักษะความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถคิดภายใต้บริบท
  9. มีทักษะในการยืดหยุ่น ปรับตัว กระตือรือร้น และเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาสิ่งใหม่
  10. มีทักษะการจัดลำดับความสำคัญของงาน
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com
Contacts
คุณสัทธา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (ThaiBev)
อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
Tel. : 02-785-7878 ต่อ 6009
Email : thaibev_1466@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: 0982793303
Location
Chatuchak Chatuchak Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer