JobThai
รับสมัครด่วน
Jun 10, 2024

Environmental Officer (เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
bts iconBTS Ari, Sanam Pao
salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
สมัครงาน
Job Descriptions
หน้าที่หลัก 1.จัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และได้รับการรับรองตามมาตรฐานตามมาตรฐาน ISO14064-1 หรือ มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ดำเนินกิจกรรมหรือโครงการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม และลดปริมาณ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายขององค์กร รายละเอียดงาน 1.ศึกษาวิเคราะห์สรุป และนำเสนอมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติและกฎหมาย ตลอดจนแนวโน้มด้านสิ่งแวดลอ้มและกา๊ซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ และระดับสากล เพื่อนำมาพัฒนาบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 2.ร่วมวางแผนงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดลอ้มและก๊าซเรือนกระจกให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร 3.ดำเนินการเก็บรวบรวม คำนวณ วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO14064-1 หรือมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4.ดำเนินกิจกรรมหรือโครงการด้านสิ่งแวดลอ้ม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร 5.ติดตาม ประเมินผล และสรุปข้อมูลการทำกิจกรรมหรือโครงการด้านแวดล้อม 6.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อดำเนินงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดลอ้มและก๊าซเรือนกระจกตามวัตถุประสงค์ 7.ร่วมให้คำปรึกษา แนะนำ สื่อสาร เผยแพร่ข้อมูล รวมถึงให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดลอ้มและก๊าซเรือนกระจกแก่บุคลากรภายในองค์กร เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านนสิ่งแวดล้อมและก๊าซเรือนกระจกขององค์กร 8.ร่วมจัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปีหรือรายงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทฯมอบหมาย เพื่อสื่อสารเปิดเผยข้อมูลดา้นสิ่งแวดลอ้มและก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ตามมาตรฐานการจัดทำรายงานในระดับสากล GRI Standard หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
Qualifications
  1. ชาย-หญิง อายุ 25ปี ขึ้นไป
  2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป ในการจัดทำแผนงานด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การคำนวณและจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) ตามมาตรฐาน ISO14064-1 และการดำเนินกิจกรรม /โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
  4. สามารถใช้ Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี
  5. มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดี
How to apply
1.สมัครผ่านทาง JobTHAI 2.สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ (ทั้งสำนักงานใหญ่ และโรงงาน ตามตำแหน่งงาน) 3.สมัครผ่านอีเมล์ พร้อมแนบ CV หรือ RESUME 4.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Contacts
สำนักงานใหญ่ : คุณเอกภพ จุมพลหล้า | โรงงาน : คุณปรียาภา เหลือวงค์
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน
Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400
Tel. : สำนักงานใหญ่ : 02-242-5884 , โรงงาน : 02-985-2250-3
Email : gunkul_347@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: @150cjpjs
Location
Phaya Thai Phaya Thai Bangkok
Directions
สำนักงานใหญ่ : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) BTS สถานีอารีย์ ตึกอยู่ข้างปั้ม Esso (ถ้านำรถยนต์มาจอดฟรี 1 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นจะมีค่าใช้จ่ายโดยผู้สมัครงานจะต้องจ่ายส่วนต่างตรงนี้เอง โดยคิดชม.ละ 50.-บาท) โรงงาน : บริษัท จี.เค. แอสเซ็มบลี้ จำกัด 1.ทางถนนราชพฤกษ์ -เข้าถนนสวนผัก (มายังสวนผัก32>วัดบางไกรใน) -เข้าซอย Home Work (มาวัดบางไกรใน) -มอเตอร์ไซด์รับจ้าง 25 บาท 2.ทางถนนกาญจนา -เข้าซอยโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี (วัดบางไกรใน) -นั่งมอเตอร์ไซด์รับจ้าง 20 บาท 3.ถนนบรมราชชนนี -เข้าถนนราชพฤกษ์ (ตามข้อ1) -เข้าทางวัดชัยพฤกษ์ (มายังสวนผัก32>วัดบางไกรใน) -นั่งรถสองแถว(ป้ายสวนผัก)มาลงซอยสวนผัก32 ต่อมอไซด์รับจ้าง 15 บาท(กรณีนั่งสองแถวป้ายเทพศิรินทร์ / ศรีประวัติ /วัดบางไกรใน จะผ่านหน้าบริษัทแต่รถมีจำนวนน้อย) -นั่งมอเตอร์ไซด์รับจ้างจากหน้าปากทางวัดชัยพฤกษ์ 50 บาท
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer