JobThai
Jan 21, 2022

Account Executive (AE) "ประจำสำนักงานใหญ่"

pin locationLocation
pin location

Pathum Wan, Bangkok

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- ขายสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ พื้นที่เช่าโฆษณาในส่วนโรงภาพยนตร์และ Strike Bowl ป้ายโฆษณาบริเวณภายนอก บริเวณห้องน้ำและ Banner หน้าโรงภาพยนตร์และ Bowling - หาลูกค้ารายใหม่ นำเสนอโปรแกรมส่งเสริมการขาย กระตุ้นยอดขาย - ศึกษาความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ วิเคราะห์และหาทางออกร่วมกับผู้จัดการแผนกเพื่อกำหนดกลยุทธ์การขายและปิดการขาย - ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าหลังการขาย - จัดทำใบเสนอราคาและติดตามการขาย - ประสานงานกับแผนกโปรแกรมและธุรกิจภาพยนตร์ในรายละเอียดที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้าก่อนฉายสื่อโฆษณา - ตรวจสอบคิวสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ให้เป็นไปตามที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า - ติดตามความเคลื่อนไหวของภาพยนตร์แนวต่าง ๆ ที่เข้าฉายหรือที่นิยมในตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนำเสนอการขาย - เข้าพบและเยี่ยมเยียนลูกค้าและคู่ค้าประจำและรายใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ - วางแผน ศึกษาแนวทาง เทคนิค วิธีการขายและบริการใหม่ ๆ ในตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ประสานงานกับสาขา ดูงาน และเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวางแผนการขายอย่างสม่ำเสมอ - จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้าและการปิดขายเสนอผู้จัดการแผนกทุกสัปดาห์ - ประสานงานกับสาขา แผนกอาหารและเครื่องดื่มและแผนกโปรแกรมและธุรกิจภาพยนตร์ตามที่ได้รับมอบหมายจากทีมขายและผู้บังคับบัญชา - ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
 1. ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการประชาสัมพันธ์ โฆษณา การตลาด บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านการขายสื่อโฆษณาและบริการให้กับธุรกิจบันเทิง Media ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ แมกกาซีน สื่อสิ่งพิมพ์ spot โฆษณาในวิทยุ และโทรทัศน์หรือบริษัทขายสื่อโฆษณา ฯลฯ
 3. ภาษาอังกฤษพอใช้ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน
 4. มีทักษะในการนำเสนอการขาย
 5. มีทักษะในการโน้มน้าวชักจูง
 6. มีทักษะการสื่อสารดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน
 7. มีทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point
 8. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 9. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 10. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทนและมีความมุ่งมั่นในการทำงานให้เกิดความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายด้วยตนเอง
 11. มีอัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับคนหลายระดับ
 12. มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 13. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 14. ชอบงานท้าทายที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง
 15. สามารถรับมือกับแรงกดดันจากสิ่งต่าง ๆ ได้ดี
 16. คล่องตัว ทำงานโดยเน้นเป้าหมายและสามารถปรับตัวได้เร็ว
How to apply
- สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคาร MBK TOWER ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล - สมัครผ่าน E-mail - สมัครผ่าน JobThai **ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม คลิกที่นี่ **
Contacts
แผนกสรรหาบุคลากร
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
444 ชั้น 10 อาคาร MBK TOWER ถนนพญาไท
Wang Mai Pathum Wan Bangkok 10330
Tel. : 02-048-7111 ต่อ 222, 223, 236 มือถือ 086-322-3430, 081-666-7999 , 085-918-9902, 097-281-8656
Email : sfcinemacity_07@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-048-7169
LINE ID: 0863223430
Location
สำนักงานใหญ่ MBK Tower ชั้น 10
Wang Mai Pathum Wan Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company