Apr 6, 2020

ผู้จัดการทั่วไป (GM) ค้าวัสดุก่อสร้าง

pin locationLocation
pin location

Bang Lamung, Chon Buri

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • ปฏิบัติงานในลักษณะการบริหารจัดการงานประจำขององค์กรในฝ่าย(หน่วยงานที่ GM รับผิดชอบ) โดยใช้ทักษะการบริหารงาน จัดการทีมงานมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน หรือต้องบริหารคนหลากหลายสาขาอาชีพและหลายระดับ รับผิดชอบในการกำหนดทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร์ นำทีมงานไปสู่ความสำเร็จ ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารในหน่วยงานอื่นๆ วางแผนการปฏิบัติงาน จัดระบบงาน กำหนดขั้นตอน รายละเอียดของการปฏิบัติงาน มอบหมาย สั่งการ บังคับบัญชา ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผล ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา พัฒนาบุคลากรและปรับปรุงระบบงาน ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้บริหารในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยผู้บังคับบัญชาตรวจสอบผลสำเร็จของงานในขั้นสุดท้าย
 • หน้าที่และความรับผิดชอบแยกเป็นข้อๆ (Duties and responsibilities separated in items)
 • ด้านการบริหาร
 • - วางแผนการปฏิบัติงาน จัดระบบงาน กำหนดขั้นตอนการทำงาน รายละเอียดของงานใน(มีงาน Function อะไรบ้าง)
 • - มอบหมาย สั่งการ บังคับบัญชา ติดตาม ประเมินผล ตัดสินใจ ให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหา ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • - สอนงาน ถ่ายทอดประสบการณ์ พัฒนาบุคลากร
 • - ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาความดีความชอบ และการดำเนินการทางวินัยกับผู้ใต้บังคับบัญชา
 • - จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานของฝ่าย กำกับ ดูแล ติดตามการใช้ทรัพยากรและงบประมาณค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับแผนปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์สูงสุด
 • - พัฒนาระบบงาน วิธีการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมและโอกาสทางด้าน(มีงาน Function อะไรบ้าง)
 • - วิเคราะห์รายงานข้อมูล สถิติ ปัญหา อุปสรรค รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
 • - เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในองค์กร สื่อสารให้บุคลากรมีความเข้าใจ และร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นทีม ในทิศทางที่องค์กรกำหนด
 • ด้านงานปฏิบัติงาน
 • - กำกับ ดูแล กลั่นกรอง แก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษา แนะนำด้านงานวิชาการ และหรือปฏิบัติงานด้วยตนเองในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
 • -กำหนดนโยบาย(มีงาน Function อะไรบ้าง) รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน
 • -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจและนำนโยบายด้าน(มีงาน Function อะไรบ้าง) ไปปฏิบัติ
 • -ให้คำแนะนำผู้บริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน(มีงาน Function อะไรบ้าง)
 • - ควบคุม กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
Qualifications
 1. เพศชาย -หญิงอายุ 35 ขึ้นไป
 2. การศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 3. ประสบการณ์ ด้านค้าปลีกสินค้าวัสดุก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี
 4. มีประสบการณ์ การบริหารคลังสินค้า และ ขนส่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความเป็นผู้นำสูง
 6. สามารถพัฒนาคนและองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม
How to apply
 • จดหมายสมัครงานตามที่อยู่บริษัท โฮมมาร์ท เซ็นเตอร์ จำกัด ที่แจ้งไว้ด้านล่าง
 • สมัครทาง E-mail
 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท ตามแผนที่
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • Line ID
Contacts
คุณสุธินี ไสยาสน์
บ้านช้างกรุ๊ป (สาขาพัทยา และ สาขาชลบุรี)
บริษัท ชลบุรีอึ้งย่งล้ง จำกัดเลขที่ 59/4 – 11 หมู่ที่ 10 ตำบลนาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 บริษัท โฮมมาร์ท เซ็นเตอร์ จำกัด 234 หมู่ 11
Nong Prue Bang Lamung Chon Buri 20260
Tel. : 038-415-415-20 ต่อ114 , 095-369-7719, อึ้งย่งล้ง 038-274-994 -9
Email : baanchang_16@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Line ID: suthinee
Location
ทำงานที่ บ้านช้างสาขาพัทยา (บริษัท โฮมมาร์ท เซ็นเตอร์ จำกัด)
Nong Prue Bang Lamung Chon Buri
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company