Mar 30, 2020

Safety Officer (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ)

pin locationLocation
pin location

Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับ
 • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน
 • หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
 • 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • 4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ
 • และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
 • 5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไป
 • ตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
 • 6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3
 • 7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุ
 • อันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน
 • 8. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือดำเนินการ
 • ร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการ
 • และคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
 • รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ภายในสถานประกอบกิจการ
 • 9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัย
 • ในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการและพัฒนา
 • ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 • 10. ตรวจสอบสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตรายการเจ็บป่วย
 • หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานและรายงานผล
 • รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
 • 11. รวบรวมสถิติวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
 • การประสบอันตรายการเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ
 • อันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
 • 12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
 • 2.งานด้าน 5ส
 • -ดำเนินการ / ประสานงานจัดประชุมกิจกรรม 5 ส ตามนโยบายบริษัทฯ
 • -จัดเตรียมเอกสาร 5 ส สรุปรายงานผลการตรวจพื้นที่
 • -เดินตรวจพื้นที่ 5 ส ทุกวัน
Qualifications
 1. เพศชาย-หญิง อายุ 26 - 35 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 4. มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบงานที่ได้รับหมอบหมายได้ดี
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ มีความอดทนสูง
 6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 7. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 8. สามารถติดต่องานราชการได้
How to apply
 • ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองที่บริษัทเวลา 8.00 น. - 12.00 น.
 • ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมเอกสารมาที่บริษัท
 • หมายเหตุ โปรดระบุเบอร์โทรติดต่อที่สะดวกในใบสมัครงานให้ชัดเจน เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้โทรนัดสัมภาษณ์ได้
Contacts
แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Tohoku Pioneer (Thailand) Co.,Ltd.
1/50 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
Khan Ham Uthai Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210
Email : tohoku_04@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 035-330-997
Location
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา
Khan Ham Uthai Phra Nakhon Si Ayutthaya
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.