รับสมัครด่วน
Oct 22, 2020

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

pin locationLocation
pin location

Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยจัดทำข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงาน และ ปรับปรุงคู่มือความปลอดภัย (กรณีมีขั้นตอนการทำงานใหม่) - ยื่่นเอกสารความปลอดภัยฯกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - กำหนดแผนการดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี (ปีละ 1 ครั้ง) - รวบรวม สถิติ รายงานและเสนอแนะด้านความปลอดภัย - กำกับดูและให้พนักงานปฏิบัติตามเรื่องความปลอดภัยในการทำงานและสุขลักษณะส่วนบุคคล(GMP) - ดูแลงานในส่วนของความเรียบร้อยในโรงงาน เช่น รปภ. ระเบียบการเข้าออก --ประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไข เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน และประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย (ทุก 3 เดือน) -จัดทำรายงานเอกสารด้านความปลอดภัยทั้งหมดตามกฎหมายรวมถึง ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ กับกลุ่มงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน (กรณีมี จป.ใหม่) -นำเสนอและจัดกิจกรรมรณรงค์ รวมถึงอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน -ร่วมดำเนินการและประสานงาน ระบบ ISO 22000 ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน - กำกับดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎระเบียบคำสั่งหรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน - แนะนำฝึกสอนอบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน - ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตรายจากการเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อน รำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานและรายงานผลรวมทั้งข้อเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อ ป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า - รวบรวมวิเคราะห์สถิติและจัดทำรายงานข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายจาก การเจ็บป่วย หรือเกิดเหตุเดือนร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง - ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (เดือนละ 1 ครั้ง) - สรุปบันทึกการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ประจำเดือนภายใน 7 วัน (เดือนละ 1 ครั้ง) - แบบขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน (สก.1) (4 ครั้ง ต่อปี) - การขออนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานรายปี (สก.2) ,ขนส่งของเสียอัน
Qualifications
  1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมความปลอดภัย หรือ มีใบอนุญาตที่ผ่านการอบรมจป.วิชาชีพ
  3. มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ ISO22000
  4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของประเทศไทย
  5. มีความเป็นผู้นำ, ทำงานเป็นทีม, มีความคิดสร้างสรรค์, และทักษะในการแก้ปัญหา
  6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office ได้ดี
  7. สามารถสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆให้บรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
How to apply
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai - ส่งใบสมัครทาง Email - หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
Contacts
คุณอัญญารัตน์ เกียวซี
บริษัท เอ็มวี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
99/9 หมู่ที่ 8 ถ.คงทอง
Wang Nam Khiao Kamphaeng Saen Nakhon Pathom 73140
Tel. : 034-204-890-3 ต่อ 102
Email : mvfood_11@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 034-204-895
LINE ID: 034204890
Location
Wang Nam Khiao Kamphaeng Saen Nakhon Pathom
Directions
สอบถามทาง ที่ 081-8588087
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.