Oct 29, 2020

พยาบาลวิชาชีพ

pin locationLocation
pin location

Huai Khwang, Bangkok

salary iconSalary
salary iconพิจารณาตามความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- ให้คำปรึกษาด้านการรักษาพยาบาล - ควบคุม ดูแล ตรวจสอบความเหมาะสมในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านการรักษาพยาบาล และอัตราค่ารักษาพยาบาลแก่หน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อให้การจ่ายค่ารักษาพยาบาลดำเนินไปอย่างถูกต้อง และเป็นระบบ
Qualifications
  1. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. เพศชาย/หญิง
  3. มีความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  4. การแก้ไขปัญหาในการทำงาน
  5. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
  6. การติดต่อและประสานงาน
  7. การทำงานเป็นทีม
  8. มีความรู้เกี่ยวกับอัตราค่ารักษาพยาบาลกลาง
How to apply
- สมัครด้วยตนเองได้ที่บริษัท - ส่ง Resume ของท่านมาที่ E-mail - สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)
Contacts
คุณเมธี คงคามี, คุณภัทรียา ชุมคล้าย, คุณสัจพจน์ อัตนวานิช
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
26 ซอยสุขุมวิท 64/2 ถนนสุขุมวิท
Phra Khanong Tai Phra Khanong Bangkok 10260
Tel. : 02-100-9191 Ext. 5203,5204,5220
Email : rvp_35@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-643-0293
Location
ปฏิบัติงาน ณ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Huai Khwang Huai Khwang Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.